Doktorgradsstipendiat

Farhan Shah har tatt en mastergrad i religion og samfunn. Hans sterke interesse for fagene førte til at han søkte og fikk stilling som doktorgradsstipendiat ved Det teologiske fakultet. Her skal han forske videre på noe av det han jobbet med på masterprogrammet, og skrive en avhandling på tre år.

foto av Farhan Shah

Hva går jobben din ut på?

Min jobb som doktorgradsstipendiat innebærer et selvstendig akademisk forskningsarbeid som skal munne ut i en doktoravhandling. Parallelt med forskningsarbeidet er det krav om obligatorisk deltagelse på ymse seminarer og akademiske konferanser. Jeg skriver en doktorgradsavhandling innen moderne islamsk filosofi og teologi, hvor jeg analyserer og videreutvikler den religiøst-humanistiske og eksistensialistiske filosofien til filosofen Muhammad Iqbal (d.1938) i kritisk dialog blant annet med den kristne teologiske tradisjonen kalt for prosessteologi.

Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Farhan Shah

Studieprogram:
Religion og samfunn

Grad:
Master 

Uteksaminert:
2016

Stilling:
Doktorgradsstipendiat

Arbeidsgiver:
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

I min utdannelse var analytisk og kritisk tilnærming til fagstoffet og egen kunnskapsproduksjon helt sentralt. Kravet om vitenskapelig arbeidsmetode la særlig vekt på presisjon/nøyaktighet, som innebærer at analysen og undersøkelsen skal kunne etterprøves.  Studiet fokuserte også på intersubjektivitet.  Det betyr at forskningsfunnene må anerkjennes som gyldige av flere enn bare forskeren selv og at funnene skal være relativt uavhengig av enkeltindivider og kunne etterprøves. Dette har absolutt en overføringsverdi til det jeg nå gjør som doktorgradsstipendiat.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Å ha et åpent sinn er det viktigste jeg har lært gjennom studiene. Med det mener jeg å ha en bevissthet og erkjennelse om egen feilbarlighet, og å være bevisst på faren for å bidra til at gamle standpunkter og perspektiver opprettholdes ukritisk. Et åpent sinn, for å låne ordene til filosofen Knut Erik Tranøy, er å ha en bevissthet som er mottakelig, hvor tanker og ideer kan komme og gå ut, og som derfor er forberedt på å skifte standpunkt og mening ettersom ideer og betraktningsmåter forkastes og aksepteres.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg grep muligheten da det ble utlyst åpne PhD stillinger på TF. Jeg hadde et sterkt ønske om å ekspandere tematikken i min masteravhandling, som også sentrerte rundt filosofen Muhammad Iqbals reformistiske tilnærming til sentrale eksistensielle problemstillinger i islams intellektuelle tradisjon, og sendte inn alt av prosjektbeskrivelse, CV, motivasjonssøknad og publikasjonsliste. Det var litt av et nåløye å komme igjennom, men heldigvis gikk det min vei ved første forsøk.

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i? 

Det er fornuftig å sette av god tid til å arbeide med prosjektbeskrivelse. Her kan relevante fagpersoner i det fagfeltet du søker innenfor være svært nyttige ressurser. Du må ha et brennende engasjement i et tema og det å produsere en akademisk avhandling som ikke kun tilfører noe nytt i en snever akademisk kontekst, men som også har en relevans for samfunnet for øvrig. Dette vil være drivkraften gjennom en lang og psykologisk krevende forskningsprosess. Det fordrer også høy grad av selvdisiplin. Man må også være villig til å øke toleranseterskelen for på den måten å leve med rimelige uenigheter i et akademisk miljø. Å like å arbeide med komplekse faglige problemstillinger, å tenke analytisk, kreativt og kritisk, samt å arbeide selvstendig, er også viktige forutsetninger for å jobbe om forsker i akademia.

Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Foreløpig konsentrerer jeg meg om stipendiattilværelsen, og trives godt i et dynamisk og engasjert fagmiljø. Ut fra mine erfaringer så langt kan en karriere innen akademia være en mulighet. Dog er jeg forsiktig med å innta et betongaktig standpunkt i dette stadiet av karrieren.

Publisert 13. feb. 2020 11:06 - Sist endret 2. mars 2021 14:38