Studer åndelig og eksistensiell omsorg

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har siden 2018 tilbudt nye studieemner innen åndelig og eksistensiell omsorg. I høstsemesteret 2020 tilbyr vi, ved ledig kapasitet, to emner på masternivå. Disse er det mulig å ta som enkeltemner. Alle emnene er samlingsbaserte og lar seg godt kombinere med jobb.

Se informasjon om hvordan en melder interesse under de respektive studieemnene. Frist: 3. august

Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn

Emnet gir en grunnleggende innføring i dialog og profesjonell samtalepraksis i et tros- og livssynspluralt samfunn med vekt på den norske konteksten. Undervisningen vil inkludere elementer fra kristen, islamsk og human-etisk sjelesorg/samtalepraksis, samt etikk knyttet til profesjonell samtalepraksis og dialogteori. Emnet legger vekt på å utvikle studentenes egen refleksjon knyttet til profesjonell samtalepraksis, og å knytte sammen praksis, teori og et religiøst/humanetisk livssyn. Studentene vil også lære om andre religiøse praksiser/livssyn, og utveksle erfaringer og refleksjoner i et dialogisk læringsmiljø.

Emnet gir 10 studiepoeng og gir deltakerne en faglig kompetanse inn mot arbeid som samtalepartner/chaplain ved institusjoner som sykehus, sykehjem, fengsel og i forsvaret. Enmet gir også en dialogisk læringserfaring og innsikt i andre livssynsmessige og religiøse tradisjoner (islam, humanetikk) og deres samtalepraksos for dem som allerede har en kompetanse som samtalepartner/prest/imam/’chaplain’ o.a. 

Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst

Emnet gir grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap om religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst. Dette inkluderer kunnskap om etiske, pedagogiske, kommunikative, strategiske og juridiske aspekter ved det å være leder på forskjellig plan i et tros- eller livssynssamfunn. Undervisningen vil inkludere innføring i forskjellige relevante tenkninger og modeller for lederskap samt lederskap og etikk. Den vil også ta opp juridiske forhold, kommunikasjon og strategisk ledelsesarbeid. Emnet legger vekt på å utvikle studentenes egen refleksjon og mulige praksis med tros- og livssynslederskap. Studentene vil utveksle erfaringer og refleksjoner i et dialogisk læringsmiljø. Undervisningen og pensum vil også relatere til europeiske og bredere internasjonale kontekster innen religiøst/livssynsmessig lederskap og sammenligne den norske konteksten med disse.

 

Emnet gir 10 studiepoeng og gir faglig kompetanse inn mot religiøst og livssynsbasert lederskap. I tillegg gir emnet innsikt i relevante aspekter for religiøst og livssynsbasert lederskap som gir kompetanse for arbeid rettet inn mot feltet generelt, for eksempel i forvaltning, undervisning og offentlige institusjoner.

Master i lederskap, etikk og samtalepraksis

Alle emnene ovenfor kan inngå i erfaringsbasert master i lederskap, etikk og samtalepraksis. Denne masteren har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 

Dialogisk samtalepraksis står sentralt, både i forståelsen av lederskap og av ferdigheter til å arbeide med omsorgssamtaler.

Kontakt

For faglige spørsmål: 
Førsteamanuensis Anne Hege Grung
a.h.grung@teologi.uio.no 

For praktiske spørsmål: 
Seniorrådgiver Brynjulv Norheim
aks-admin@teologi.uio.no