Etter- og videreutdanningskurs ved Det teologiske fakultet - Side 3

Det teologiske fakultet (UiO) i samarbeid med Oslo Bispedømmeråd tilbyr våren 2011 et nytt studieemne for folk som jobber med trosopplæring i kirka. Kurset ble avholdt med kurskodene teol1921v og teol4921v 2011v.

I tilknytning til Taizéåret 2010 inviterer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet og IKO - Kirkelig pedagogisk senter til seminaret Tid for Taizé? Taizéspiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, fredag 17. september 2010 fra kl 09.00-16.30

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et kursserie for ansatte og frivillige som jobber med barn, ungdom og trosopplæring i Den norske kirke og kristne organisasjoner.

Kursene tar for seg sentrale emner i kristen tro og tradisjon, vinklet mot formidling og kirkelig undervisning for barn og ungdom.

Hva vil det si å være religiøs leder i et samfunn med mange trosretninger? Hvordan finner vi den gode balansen mellom tradisjon og forandring? Hvilke rettigheter har trossamfunnene, og hvilke plikter har de overfor storsamfunnet?

Denne modulen gir oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Norge og en innføring i forholdet mellom religiøse verdier og fellesskapsetikk i det pluralistiske samfunnet. Kurset vil ha fokus på verdispørsmål, utfordringer til dialog mellom religionene, og hva det vil si ha lederansvar i et tros- eller livssynssamfunn (inkludert spørsmålet om verdibasert ledelse).

Studiet gir innføring i religionsrelatert lovgivning i Norge samt temaet menneskerettigheter og religion. Forholdet mellom individuell og kollektiv religionsfrihet blir vektlagt, likeens spenningen mellom religiøse idealer og sekulær lovgivning.

Kurset gir en innføring i religiøs rådgivningspraksis og sjelesorg, med utgangspunkt i ulike religiøse tradisjoner, moderne norsk sjelesorgtenkning og filosofisk tenkning omkring dialogisk samtale. Det vil bli lagt vekt på bakgrunnen for ulike praksiser i religiøs og psykologisk tenkning, og det vil bli arbeidet med likheter og forskjeller mellom de religiøse rådgivningstradisjonene. Relasjonen mellom rådgiveren og den som søker råd eller hjelp vil bli vektlagt.