Etter- og videreutdanningskurs ved Det teologiske fakultet - Side 3

11-TEOL4530: Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon. Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Armenia, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

 

Teologisk grunnutdanning for Ten Sing Norway retter seg inn mot studenter som er deltagere på Norges KFUK/KFUMs Ten Sing Norway-opplegg. Kurset fokuserer i hovedsak på tre temaer: Profesjonsetikk og kristen tro og livstolkning i møte med ungdom, Bibelen - tekster og lesninger og Ungdom og det flerreligiøse Norge.

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (TF) på oppdrag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr høsten 2011 kurs i betjening av pasienter som ikke er medlemmer i Den norske kirke

Profesjoner i skvis II arrangeres 29. april  i Georg Sverdrups hus på Blindern.

200, 100 og 50 års jubileum!  I 2011 er det 200 års jubileum for Det teologiske fakultet, for Universitetet i Oslo og for norsk presteutdanning! Kurset inkluderer også høstens Dahl-forelesning som markerer at det er 100 år siden Nils Alstrup Dahl ble født, en av de mest innflytelsesrike norske teologer. Deltagerne inviteres med på Dahl-mottagelsen og boklansering på Litteraturhuset. Vi markerer også at det i 2011 er 50 år siden vi fikk den første kvinnelige presten i Norge.

Føremålet med kurset er at kursdeltakarane gjennom praktisk og teoretisk tilnærming til temaet vil bli betre rusta til å møte muslimar i sitt lokale miljø, på konstruktive og føremålstenlege måtar.

Det teologiske fakultet (UiO) i samarbeid med Oslo Bispedømmeråd tilbyr våren 2011 et nytt studieemne for folk som jobber med trosopplæring i kirka. Kurset ble avholdt med kurskodene teol1921v og teol4921v 2011v.

I tilknytning til Taizéåret 2010 inviterer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet og IKO - Kirkelig pedagogisk senter til seminaret Tid for Taizé? Taizéspiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, fredag 17. september 2010 fra kl 09.00-16.30

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et kursserie for ansatte og frivillige som jobber med barn, ungdom og trosopplæring i Den norske kirke og kristne organisasjoner.

Kursene tar for seg sentrale emner i kristen tro og tradisjon, vinklet mot formidling og kirkelig undervisning for barn og ungdom.

Denne modulen gir oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Norge og en innføring i forholdet mellom religiøse verdier og fellesskapsetikk i det pluralistiske samfunnet. Kurset vil ha fokus på verdispørsmål, utfordringer til dialog mellom religionene, og hva det vil si ha lederansvar i et tros- eller livssynssamfunn (inkludert spørsmålet om verdibasert ledelse).

Hva vil det si å være religiøs leder i et samfunn med mange trosretninger? Hvordan finner vi den gode balansen mellom tradisjon og forandring? Hvilke rettigheter har trossamfunnene, og hvilke plikter har de overfor storsamfunnet?

Studiet gir innføring i religionsrelatert lovgivning i Norge samt temaet menneskerettigheter og religion. Forholdet mellom individuell og kollektiv religionsfrihet blir vektlagt, likeens spenningen mellom religiøse idealer og sekulær lovgivning.

Kurset gir en innføring i religiøs rådgivningspraksis og sjelesorg, med utgangspunkt i ulike religiøse tradisjoner, moderne norsk sjelesorgtenkning og filosofisk tenkning omkring dialogisk samtale. Det vil bli lagt vekt på bakgrunnen for ulike praksiser i religiøs og psykologisk tenkning, og det vil bli arbeidet med likheter og forskjeller mellom de religiøse rådgivningstradisjonene. Relasjonen mellom rådgiveren og den som søker råd eller hjelp vil bli vektlagt.