Etter- og videreutdanningskurs ved Det teologiske fakultet - Side 2

Med utgangspunkt i en ekskursjon til Wittenberg vil du lære å relatere artefakter og konkrete historiske steder til betydningsfulle hendelser i kirkehistorien. Den praktiske læringshorisonten for kurset er Trosopplæring i Den norske kirken

AVU gir kompetanse til å søke om godkjenning som arbeidsveileder. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudium, undervisning og oppgaveskriving.

Kurset arbeider vi med bibeltekster og –lesninger med særskilt blikk for praksisfeltet trosopplæring med barn og ungdom. Arbeidsmetoden er fleksibel og med god anledning til å ta emnet mens man er i arbeid.

Her finner du nyttig informasjon om arbeidsveilederutdanningen.

Et homiletikk - kurs inspirert av amerikansk prekenkultur. Kurset fokuserer på prekenen som muntlig formidling og møte mellom mennesker. Kurset tilbys som videreutdanningsemne i Master i praktisk teologi høsten 2012 og våren 2014. Kurset arrangeres i samarbeid med Presteforeningens fagråd for homiletikk.

11-TEOL4530: Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon. Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Armenia, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

Bibelen (Det gamle og Det nye testamentet) har vært, og er, en viktig tekst for kristne kirker, kristen teologi og som undertekst for store deler av vestlig kultur. I kraft av den normativitet som er blitt tilskrevet denne boksamlingen, har tekstene opp gjennom historien spilt viktige roller også for samfunnsmessige spørsmål. Derfor er det nødvendig å kunne foreta kritisk og selvstendig lesning av konkrete bibeltekster og bøker, samt å ha en god forståelse av hellige eller kanoniske tekster.

Delemnet gir en innføring i profesjonsetikk  særskilt rette mot folk som jobber med barn og ungdom i kirka og organisasjonene, samt en innføring i sentrale deler av kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen kirke, politikk og kultur.

Kurset avlyses grunnet manglende påmelding

Førsteamanuensis Marion Grau kommer til Det teologiske fakultet for et gjesteopphold høsten 2014, og vil tilby emnet ”Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization”. Basert på Graus tidligere arbeid med pilegrim og misjon, og hennes aktuelle REDO-prosjekt om pilegrimsvandringene til Nidaros og Selja vil temaet utforskes tverrfaglig med perspektiver fra antropologi, teologi og ritualteori. I den anledning tilbyr vi de første tre kursdagene 27. - 29 august som et etterutdanningskurs for prester og andre interesserte

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. 

11-TEOL4535V: Konstantinopel mellom øst og vest.  Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Istanbul, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner.

Det teologiske fakultet, Diakonhjemmets Høgskole og Det praktisk-teologiske seminar i samarbeid med Fagråd for pastoral leiarutvikling (PF) tilbyr vidareutdanningsemnet Pastoral leiarutvikling (30 stp) 2014-15. Emnet går inn som ein del av den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi – men kan takast uavhengig av om ein er oppteken på mastergraden eller ikkje. Kurset vil òg kunne innpassast i masteren Verdibasert ledelse ved Diakonhjemmets Høgskole.

Er du godkjent arbeidsveileder og har lyst på faglig oppdatering med nyere metodikk? Er du nysgjerrig på nytenkningen om ABV og vil lære mer om nåtidige strømninger sammen med kolleger fra hele landet? Du er kanskje ikke veileder for en gruppe i øyeblikket, men har lyst til å starte opp på nytt og trenger litt trening?

Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar og Presteforeningens Fagråd for arbeidsveiledning arrangerer høsten 2013 og våren 2014 et oppfølgingskurs for arbeidsveiledere med tittelen: Språksystemisk kontinuerlig arbeidsveiledning.

Emnet gir en innføring i profesjonsetikk  særskilt rette mot folk som jobber med barn og ungdom i kirka og organisasjonene, samt en innføring i sentrale deler av kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen kirke, politikk og kultur.

I Den norske kirke overgir vi de døde i Guds hender, holder minnetaler over dem og har ritualer som retter seg mot den døde kroppen. Samtidig skal man ikke tiltale de døde og ikke be for deres sjel etter døden. Hva slags forestillinger om kropp, sjel og eksistens har preget den protestantiske tradisjonen siden reformasjonen? Hva er et oppbyggelig og godt budskap i en begravelse og kan et tradisjonelt oppstandelseshåp formidles i vår tid? Hva kan vi lære av tidligere tiders omgang med døden når vi selv lever i en kultur hvor døden er tabuisert?

 

Det teologiske fakultet og Kirkelig Dialogsenter tilbyr høsten 2012 og våren 2013 kurset "Dialogisk menighet" til prostier i Den norske kirke. Hvordan påvirker tros- og livssynsmangfoldet menighetenes selvforståelse og arbeid? Gjør det noe med vårt forhold til egen tro og vår teologi – og vårt forhold til annerledes troende?

”Prest og teolog i praksis” tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere prestehverdagen. Kurset gjennomføres rullerende hos de forskjellige samarbeidende institusjonene i master i praktisk teologi. I 2016 vil kurset holdes på Det teologiske Menighetsfakultetet og i 2017 vil det holdes på Det teologiske fakultet, UIO. Følg med på de sentrale utlysningssidene til Bispemøtet.

11-TEOL4530: Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon. Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Armenia, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

 

Teologisk grunnutdanning for Ten Sing Norway retter seg inn mot studenter som er deltagere på Norges KFUK/KFUMs Ten Sing Norway-opplegg. Kurset fokuserer i hovedsak på tre temaer: Profesjonsetikk og kristen tro og livstolkning i møte med ungdom, Bibelen - tekster og lesninger og Ungdom og det flerreligiøse Norge.

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (TF) på oppdrag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr høsten 2011 kurs i betjening av pasienter som ikke er medlemmer i Den norske kirke

Profesjoner i skvis II arrangeres 29. april  i Georg Sverdrups hus på Blindern.

200, 100 og 50 års jubileum!  I 2011 er det 200 års jubileum for Det teologiske fakultet, for Universitetet i Oslo og for norsk presteutdanning! Kurset inkluderer også høstens Dahl-forelesning som markerer at det er 100 år siden Nils Alstrup Dahl ble født, en av de mest innflytelsesrike norske teologer. Deltagerne inviteres med på Dahl-mottagelsen og boklansering på Litteraturhuset. Vi markerer også at det i 2011 er 50 år siden vi fikk den første kvinnelige presten i Norge.

Føremålet med kurset er at kursdeltakarane gjennom praktisk og teoretisk tilnærming til temaet vil bli betre rusta til å møte muslimar i sitt lokale miljø, på konstruktive og føremålstenlege måtar.