Spesialprest i livssynsåpent samfunn

Det livssynsåpne samfunnet endrer rammevilkårene for spesialprestetjenesten. I hvilken retning beveger rolleforståelsen seg? Hvordan kan teologien være en ressurs for prestetjeneste og institusjoner? Hva er forholdet mellom konfesjon og profesjon, eller mellom prestetjeneste og livssyns- og omsorgstjeneste?

Bildet kan inneholde: sphere, nærbilde.

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

 

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF), MF Vitenskapelig Høyskole og VID Vitenskapelige Høgskole tilbyr videreutdanning for prester i helsesektoren, kriminalomsorgen og Forsvaret, studentprester, politiprester og andre, knyttet til det å være spesialprest i et livssynsåpent samfunn. Målet er å styrke spesialprestenes kompetanse og profesjonsforståelse, i det en ny tros- og livssynslov er på trappene og det bygges opp tverreligiøse utdanninger i «chaplaincy». Kurset vil gi faglig fordypning i samfunnsmessige utviklingstrekk og fagspesialiserte kompetansebehov, og bidra til kompetanseutvikling tilpasset den enkeltes yrkesutøvelse. Kompetanseutviklingen skjer gjennom en erfaringsbasert metodikk, og i variasjon mellom plenumsarbeid, fagspesifikt gruppearbeid og individuelt arbeid. Det legges også opp til noe samarbeid med kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet» ved TF, og kort hospitering på annen institusjon. Gjennom kurset vil deltakerne få kjennskap til forskningsfronten og aktuell fagutvikling, og samtidig få mulighet til å forme egen profesjonsutvikling.

 

Utdanningens faglige innhold bygges opp rundt fire tema:

a) Teologien som ressurs i offentlige institusjoner, herunder profesjonsetikk, rolleforståelse, forholdet mellom konfesjon, ordinasjon og profesjon, tjenestens mandat og ulike kilder til legitimitet og autoritet, og forholdet mellom prestetjeneste, «chaplaincy» og livssynstjeneste.

Faglige perspektiver: systematisk teologi, profesjonsetikk og praktisk teologi.

b) Etikk og menneskesyn, herunder prestens forhold til mennesker i midlertidige livssituasjoner, og problemstillinger knyttet til begrepsparene sykdom/helse, frihet/tvang, krise/utvikling og makt/avmakt.

Faglige perspektiver: etikk og filosofi.

c) Kulturforståelse, herunder vekt på sjelesorg i det mangfoldige samfunnet, religionsdialog, multireligiøsitet og islam, sekularisering av kollektive forestillinger, autoritetskritikk og skepsis til religion.

Faglige perspektiver: sekulariseringsteori, samfunnsteologi, sjelesorg, antropologi og kulturanalyse.

d) Det livssynsåpne samfunn, herunder bevegelser i tros- og livssynsfeltet, tros- og livssynspolitikk, behovs- og rettighetskonflikter, utfordringer og muligheter knyttet til det å representere en majoritetsreligion, menneskerettigheter, lover, forskrifter og nasjonale planer, «chaplaincy» og prestetjeneste som livssynstjeneste.

Faglige ressurser: jus, religionspolitikk og religionssosiologi.

Gjennomføring

Emnet gjennomføres fra april 2020 til juni 2021. Første samling blir antakelig campusbasert i Oslo 20.-22. april 2020, bl.a. i samvirke med kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet». Andre samling blir internatbasert 19.-21. april 2021. OBS! Datoene kan bli endret. Mellom de to samlingene vil emneaktivitet knyttes til samlinger for de ulike kategoriene deltakere (fengselsprester, sykehusprester/ sykehjemsprester, studentprester m.m.), og det legges opp til korte hospiteringsordninger deltakerne imellom.

Det vil være undervisere fra alle de tre lærestedene på kurset. Det teologiske fakultet har administrativt ansvar for gjennomføring av kurset.

Fagpersoner

Kurset er utviklet av en arbeidsgruppe bestående av: Halvard Johannesen (TF), Brynjulv Norheim (TF), Rigmor Smith-Gahrsen (TF) Sturla Stålsett (MF) og Hans Austnaberg (VID). I tillegg bidrar andre ansatte fra TF, MF og VID samt eksterne undervisere i gjennomføringen. I utarbeidelsen av emnet har arbeidsgruppa fått innspill fra Presteforeningen samt fra spesialprester i helsesektoren, universitets- og høgskolesektoren og kriminalomsorgen.

Arbeidskrav og vurdering

Emnet gir 20 studiepoeng og vil kunne inngå som del av Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Spesialutdanning for prester i helsesektoren.

Pensum vil være på mellom 1.800 og 2.000 sider, noe felles og noe selvvalgt.

Deltakerne fordyper seg i ett av de fire temafeltene og skriver oppgave innenfor dette feltet.

For å få avsluttende vurdering, må deltakeren få godkjent fremmøte (80 %) og tre obligatoriske arbeidskrav: (1) forberedende refleksjonsnotat á 1300 ord, 2) problemstilling til faglig essay og 3) essayutkast. 

Avsluttende vurdering vil være å skrive en oppgave (faglig essay) som leveres etter siste samling á 4-5000 ord. Kursoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende utdanning som er relevant for emnet, samt to års relevant yrkeserfaring.

Økonomi og påmelding

Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

Opptaksprosessen er i gang. Svar om opptak kommer snart!

Undervisningen gitt av TF på kurset er gratis, men vi tar en avgift for å dekke andre utgifter. Pris for kurset er kr 18.000. Dette inkluderer fullpensjon på samlingene. Reise til samlingene og semesteravgift og litteratur kommer i tillegg.

 

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Halvard Johannessen, halvard.johannessen@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Seniorrådgiver Rigmor Smith-Gahrsen
Telefon: 22850311
E-post: rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no 

 

 

Av Rigmor Smith-Gahrsen
Publisert 25. apr. 2019 12:07 - Sist endret 11. nov. 2019 15:40