Trygve Eiliv Wyller

Bilde av Trygve Eiliv Wyller
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Fundamentalteologi 

Et krevende ord som betyr den typen teologi som diskuterer om teologien i det hele tatt snakker om noe som andre enn teologer kan feste tillit til. Hvis svaret er nei, blir teologien en ganske smal interesse. Jeg mener ja, utviklet i min avhandling om Dietrich Bonhoffer fra 1993. Et nyere arbeid er:

 • Wyller, Trygve E (2010). "Glauben heisst, nicht existieren zu können", I: Else Marie Wiberg Pedersen (red.),  Gudstankens aktualitet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-483-5.  kapitel.

Diakoniforskning

Diakoniforskning har stått sentralt i mer enn 20 år. Med bruken av begrepet heterotopi hentet fra Michel Foucault arbeider jeg med å utvide og fordype tolkningen av hva diakoni er.

 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopisk ekklesiologi. Når kirkens rom blir mindre og de papirløses rom blir større, I: Birgitta Sarelin & Mikael Lindfelt (red.),  Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-791-1.  kapitel.  s 181 - 197

Skandinavisk skapelsesteologi

Dette er på mange måter en variant av det store temaet om fundamentalteologi, men særlig utviklet i Skandinavia med røtter i N.F.S Grundtvig og med Gustaf Wingren og K.E. Løgstrup som sentrale skandinaviske forgrunnsfigurer. Deltar sentralt i arbeidet med å nytenke denne tradisjonen sammen med gode nordiske kolleger. Viktige publikasjoner i den sammenhengen er:

 • Wyller, Trygve (2017). The Discovery of the Secular-Religious Other in the Scandinavian Creation Theology, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  Kapitel.  s 253 – 267
 • Wyller, Trygve E (2014). The Undocumented Embodied: Shaping the Space where the Sacred and the Secular Intertwine, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Kapitel.  s 221 – 236

Dekolonial teologi

De siste årene har jeg  arbeidet med og utviklet denne tradisjonen særlig skjer i sør og der vekten på, og respekten for, lokale tradisjoner står i sentrum. Noen viktige publikasjoner er:

 • Wyller, Trygve (2018). Decolonial Counter-conducts? Traces of Decentering Migrant Ecclesiologies. Alternation. Interdisciplinary Journal for the Study of Art and Humanities in Southern Africa.  ISSN 1023-1757.  (22)
 • Wyller, Trygve (2019). The Heterotopic Creation: A Short Contribution to Subaltern Ecclesiology, In Else-Marie Wiberg Pedersen (ed.),  The Alternative Luther - Lutheran Theology from the Subaltern.  Lexington Books.  ISBN 978-1-9787-0381-0.  Chapter 5.  s 89 – 100

Migrasjon og teologi

Siden 2017 har jeg ledet forskergruppen Nordhost ved UiO-Norden programmet. Dette har gitt muligheter for forskning og dialog om nye teologiske perspektiver på flyktninger og gjestfrihet, viktige ting midt i vår egen tid.

 • Wyller, Trygve (2019). "Something More": The citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects, In Margit Feischmidt; Ludger Pries & Celine Cantat (ed.),  Refugee Protection and Civil Society in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92740-4.  Chp 10.  s 269 – 291
 • Wyller, Trygve (2018). Touching and contamination: What the xenophobes want to avoid. Reflections from a Congolese borderland in South Africa, In Trygve Wyller; Daisy L. Machado & Bryan S. Turner (ed.),  Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond.  Routledge.

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk har også vært et forskningsfelt i minst to ti-år. Mer og mer knyttet til interesse for hvordan det normative springer ut av praksistolkninger.

 • Wyller, Trygve (2017). Glimt av en felles menneskelighet, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapitel 2.  s 19 – 32
 • Wyller, Trygve E (2005). Dydsetikk, medborgerskap og sosial praksis, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker

Skam

Skam er en interesse som har fulgt meg i mange år. Spennende og utfordrende, ,og tverrfaglig lærerikt

 • Wyller, Trygve (Red.) Skam. : Fagbokforlaget, Bergen 2001
 • Wyller, Trygve E (2006). Skammen når kroppen blir bare en ting, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 127 – 141

Fenomenologi og teorier om rom

Fenomenologi og teorier om rom er to teoretiske perspektiver som har interessert i mange år. De spiller viktig rolle for de fleste av mine arbeider, fra diakoni og etikk til migrasjonsstudier og ekklesiologi

 • Wyller, Trygve (2017). Mellom Lampedusa og Luther. Ekklesiologi, etnografi og livstolkning i grenseland, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  kapitel.  s 407 – 423
 • Wyller, Trygve (2016). A spatial Power that dissolves itself. Space, Emphaty and Theology - when the Colonized Enter the Empire, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  kapitel.  s 59 - 79

Bakgrunn

 • Cand.mag. Universitetet i Oslo 1975
 • Cand.theol. Universitetet i Oslo 1982
 • Praktisk-teologisk eksamen 1983. Ordinert prest i Den norske kirke 1983
 • Universitetsstipendiat Det teologiske fakultet 1988
 • Dr.theol, Det teologiske fakultet 1994
 • Førsteamanuensis 1996 – 2001
 • Professor 2002  - 2020 (Diakoniforskning og fundamentalteologi)
 • Prodekan Det teologiske fakultet 2003-2006
 • Dekan Det teologiske fakultet 2007-2014
 • Honorary Professor School  Religion, Philosophy and Classics, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Sør-Afrika 2015-2020

Verv

Emneord: Systematisk teologi, Praktisk teologi, Diakonivitenskap, Etikk, Ekklesiologi, Nordisk protestantisme

Publikasjoner

 • Wyller, Trygve (2022). En kristendomsform der ikke-troen hører til: Teologisk counter-conduct i dag . I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202765309. s. 263–278. doi: %20https%3A/doi.org/10.23865/noasp.167.
 • Wyller, Trygve (2022). The Religious-Secular Human. Epistemological Violence and the Resistance of Touching Bodies - Theology in the Context of Film and Migration. I Fritz, Natalie & Mäder, Marie-Therese (Red.), Uncertain Destinies and Destinations. Audiovisual Perspectives on Migration and Religion.. Schüren Verlag. ISSN 9783741003561. s. 102–113.
 • Wyller, Trygve (2021). The makeshift curtain: A generous Christianity: Ecclesiologies beyond the religious-secular binary. Dialog. ISSN 0012-2033. 60(2), s. 185–190. doi: 10.1111/dial.12676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wyller, Trygve (2021). The sensory and the heterotopic. Traces of a decentering ecclesiology. . I Roth, Ursula & Gilly, Anne (Red.), Die Religiöse Positionierung der Dinge. Zur Materialität und Performativität religiöser Praxis. . W. Kohlhammer GmbH. ISSN 9783170364301. s. 155–166.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (2019). Conclusion. I Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (Red.), Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISSN 978-0-367-22210-9.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (2019). Contextualized hospitalities: Migrants and the Nordic beyond the religious/secular binary. I Wyller, Trygve & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (Red.), Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISSN 978-0367222109. s. 1–15.
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Hans-Günter (2019). Challenging ecclesiological traditions. International Academy for Practical Theology. Conference Series. ISSN 2628-0000. 1(1), s. 129–137.
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Günter (2019). Difference and Contested Humanity. The Crisis of Migration and the Relief of the Preethical. I Wyller, Trygve ; Pezzoli-Olgiati, Daria; Knauss, Stefanie; Heimbrock, Hans-Günter; Sander, Hans-Joachim & Danani, Carla (Red.), Religion and Difference. Contested Contemporary Issues. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-56467-7. s. 71–91.
 • Wyller, Trygve (2019). Introduction: Framing Religion and Difference. Between Populist Highjacking and Identitarian politics. I Wyller, Trygve ; Pezzoli-Olgiati, Daria; Knauss, Stefanie; Heimbrock, Hans-Günter; Sander, Hans-Joachim & Danani, Carla (Red.), Religion and Difference. Contested Contemporary Issues. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-56467-7. s. 7–15.
 • Wyller, Trygve (2019). A Theology of Surprise. I Gerle, Elisabeth & Schelde, Michael (Red.), American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology. The Grundtvig Study Center. ISSN 978-87-971165-0-0. s. 76–85.
 • Wyller, Trygve ; Schelde, Michael & Gerle, Elisabeth (2019). Introduction: American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology. I Gerle, Elisabeth & Schelde, Michael (Red.), American Perspectives Meet Scandinavian Creation Theology. The Grundtvig Study Center. ISSN 978-87-971165-0-0. s. 7–14.
 • Wyller, Trygve (2019). The Heterotopic Creation: A Short Contribution to Subaltern Ecclesiology. I Wiberg Pedersen, Else-Marie (Red.), The Alternative Luther - Lutheran Theology from the Subaltern. Lexington Books. ISSN 978-1-9787-0381-0. s. 89–100.
 • Wyller, Trygve (2019). "Something More": The citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects. I Feischmidt, Margit; Pries, Ludger & Cantat, Celine (Red.), Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92740-4. s. 269–291. doi: 10.1007/978-3-319-92741-1_10.
 • Wyller, Trygve (2018). Decolonial Counter-conducts? Traces of Decentering Migrant Ecclesiologies. Alternation. Interdisciplinary Journal for the Study of Art and Humanities in Southern Africa. ISSN 1023-1757. doi: 10.29086/2519-5476/2018/sp22a8.
 • Wyller, Trygve ; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Conclusion: impacting religions, impacting societies. I Wyller, Trygve ; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (Red.), Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond. Routledge. ISSN 978-1-138-48272-2. s. 182–193.
 • Wyller, Trygve (2018). Touching and contamination: What the xenophobes want to avoid. Reflections from a Congolese borderland in South Africa. I Wyller, Trygve ; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (Red.), Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond. Routledge. ISSN 978-1-138-48272-2. s. 114–125. doi: 10.4324/9781351056946-7.
 • Wyller, Trygve ; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Introduction. Traces of a Theo-Borderland. I Wyller, Trygve ; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (Red.), Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond. Routledge. ISSN 978-1-138-48272-2. s. 5–16. doi: 10.4324/9781351056946-1.
 • Wyller, Trygve (2017). Mellom Lampedusa og Luther. Ekklesiologi, etnografi og livstolkning i grenseland, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 407–423.
 • Wyller, Trygve & Heimbrock, Hans-Günter (2017). Critical Ubuntu. Rethinking the role of subjectivity. I Nel, Malan; Foley, Edward; Dreyer, Yolanda & Dreyer, Jacob (Red.), Practicing Ubuntu: Practical Theological Perspectives on Injustice, Personhood and Human Dignity. LIT Verlag. ISSN 978-3643908483. s. 169–181.
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Fra heterotopi til medborgerskap. I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1. s. 195–203. doi: 10.23865/noasp.18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Rom, etikk og livsverden. I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1. s. 11–18. doi: 10.23865/noasp.18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wyller, Trygve (2017). Glimt av en felles menneskelighet. I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1. s. 19–32.
 • Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (2017). Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology. I Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (Red.), Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60458-8. s. 11–34. doi: 10.13109/9783666604584.11.
 • Wyller, Trygve (2017). The Discovery of the Secular-Religious Other in the Scandinavian Creation Theology. I Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (Red.), Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60458-8. s. 253–267. doi: 10.13109/9783666604584.253.
 • Wyller, Trygve (2016). Alternativ (og postkolonial) mostand. Gunvor Hofmos og Yahya Hassan lest med utgangspunkt i Sara Ahmed. I Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027753. s. 172–187. doi: 10.18261/9788215028095-2016-09.
 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopisk ekklesiologi. Når kirkens rom blir mindre og de papirløses rom blir større. I Sarelin, Birgitta & Lindfelt, Mikael (Red.), Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen. Artos & Norma bokförlag. ISSN 978-91-7580-791-1. s. 181–197.
 • Wyller, Trygve (2016). Heterotopic Ecclesiology. Critical Reflections on what the Church on the Margins Might Mean. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. 7(I), s. 43–57. doi: 10.13109/diac.2016.7.1.43.
 • Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). Conclusion. A heterotopian grammar of hospitality. I Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (Red.), The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60455-7. s. 173–189. doi: 10.13109/9783666604553.173.
 • Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). Introduction. Discovering Spaces of Hospitality Beyond the religious/secular divide. I Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (Red.), The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60455-7. s. 9–21. doi: 10.13109/9783666604553.9.
 • Wyller, Trygve (2016). A spatial Power that dissolves itself. Space, Emphaty and Theology - when the Colonized Enter the Empire. I Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (Red.), The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60455-7. s. 59–79. doi: 10.13109/9783666604553.59.
 • Wyller, Trygve E (2014). Diakonivetenskap i biopolitikens tid: En utmaning för tvärvetenskaplig kritisk forskning. I Petterson, Per; Axner, Marta; Leis-Peters, Annette; Middlemiss Le Mon, Martha & Sjøborg, Anders (Red.), Religiös och social förändring i det glokala samhället. Uppsala universitet. ISSN 978-91-554-8914-4. s. 171–183.
 • Wyller, Trygve E (2014). Diakonivetenskap i biopolitikens tid: En utmaning för tvärvetenskapelig kritisk forskning, Religiös och social förandring i det glokala samhället. Samtida religionssociologiska perspektiv. Uppsala Universitet. ISSN 978-91-554-8914-4. s. 171–183.
 • Wyller, Trygve E (2014). The Undocumented Embodied: Shaping the Space where the Sacred and the Secular Intertwine. I Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Red.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. s. 221–236. doi: 10.13109/9783666604492.221.
 • Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (2014). Introduction. I Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Red.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. s. 9–21.
 • Wyller, Trygve E (2013). Dietrich Bonhoeffer. I Kristiansen, Ståle Johannes & Rise, Svein (Red.), Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3763-5. s. 113–122.
 • Wyller, Trygve E (2013). Becoming Human: Compassionate Citizenship. An Interpretation of a project for undocumented migrants in Schweden. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. 4(2), s. 34-–44. doi: 10.13109/diac.2013.4.1.27.
 • Wyller, Trygve E (2011). Den skjulte og den synlige folkekirke En aktuell ekklesiologisk og politisk utfordring. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 110(3-4), s. 115–126.
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 14(3), s. 257–263. doi: 10.1007/s11019-010-9296-6.
 • Wyller, Trygve E (2010). "Glauben heisst, nicht existieren zu können". I Pedersen, Else Marie Wiberg (Red.), Gudstankens aktualitet. Forlaget ANIS. ISSN 978-87-7457-483-5.
 • Wyller, Trygve E (2010). Compassion between the Own and the Strange. Perspectives on Christian Social Practice and Citizenship. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. 1(2), s. 61–71.
 • Wyller, Trygve E (2010). Ethics and Phenomenology in the Context of Professional Practices and Theory. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 11–20.
 • Villadsen, Kaspar & Wyller, Trygve E (2009). From the spatial heterotopos to the deterritorialised (heterotopic) hope. I Wyller, Trygve E (Red.), Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60438-0. s. 218–229.
 • Wyller, Trygve E (2009). The extended heteroptopia a new foundation for diaconia? I Wyller, Trygve E (Red.), Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60438-0. s. 206–217.
 • Wyller, Trygve E (2009). The heterotopic citizen? : some aspects for a "science in the making". I Wyller, Trygve E (Red.), Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60438-0. s. 8–17.
 • Wyller, Trygve E (2008). Barmhjertighet som brudd på inskripsjonens makt. I Hafstad, Kjetil (Red.), Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press. ISSN 9788275473002. s. 273–288.
 • Wyller, Trygve E (2008). Dietrich Bonhoeffer. I Rise, Svein & Kristiansen, Ståle Johannes (Red.), Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20.århudrets teologer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276345858. s. 124–136.
 • Wyller, Trygve E (2008). Compassion as an Interruption of the Power of Inscription. A Contribution to Diaconal Studies. I Streib, Heinz; Dinter, Astrid & Söderblom, Kerstin (Red.), Lived Religion - Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004163775. s. 171–183.
 • Wyller, Trygve E (2008). Kan religion bidra til medborgerskap? Perspektiver på kristent-sosialt arbeid i dag. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 20(3), s. 22–29.
 • Wyller, Trygve E (2007). Otherness in an Embodied Church. The Impact of Phenomenology in the Study of Christian Social service. I Heimbrock, Hans-Günter & Scholtz, Christopher P. (Red.), Religion: Immediate Experience and the Mediacy of Research, Interdisciplinary Studies in the Objectives, Concepts and Methodology of Empirical research in Religion. Research in Contemporary Religion, RCR, Volume 1. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60434-2. s. 115–133.
 • Wyller, Trygve E (2007). Dygdetik, medborgarskap och social praktik. I Christoffersen, Svein Aage (Red.), Professionsetik. Gleerups EE. ISSN 978-91-40-65072-6. s. 55–83.
 • Wyller, Trygve E (2007). Profesjonsetikk. I Ellingsen, Karl Elling (Red.), Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00922-3. s. 57–63.
 • Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (2007). The Other Child as Gift? A Historical Challenge for Religions in Late Modernity. RCR, Vol.2. I Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (Red.), The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60436-6. s. 7–15.
 • Wyller, Trygve E (2007). They Owe us Nothing. The Spirituality of Givenness and the Recognition of Children. I Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (Red.), The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60436-6.
 • Angell, Olav Helge & Wyller, Trygve (2006). The Church of Norway as an agent of welfare - the case of Drammen. I Yeung, Anne Birgitta (Red.), Churches in Europe as agents of welfare - Sweden, Norway and Finland : working paper 2:1 from the project Welfare and religion in a European perspective. Diakonvetenskapliga institutet. ISSN 91-974565-8-6. s. 86–141.
 • Wyller, Trygve E (2006). Heterotopisk diakoni.Diakoni i spenningen mellom kall og profetisme. I Jensen, Roger; Thorkildsen, Dag & Tønnessen, Aud Valborg (Red.), Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 8251921171. s. 309–325.
 • Wyller, Trygve E (2006). Skammen når kroppen blir bare en ting. I Gulbrandsen, Pål; Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (Red.), Skam i det medisinske rom. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-35076-0. s. 127–141.
 • Wyller, Trygve E (2006). Kroppslig kristendom. Om Dietrich Bonhoeffer. Lære og liv : et tidsskrift for Kirkelig fornyelse. ISSN 0809-9219. s. 20–24.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2022). Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202765309. 281 s.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (2019). Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISBN 978-0-367-22210-9. 198 s.
 • Wyller, Trygve & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (2019). Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISBN 978-0367222109. 220 s.
 • Wyller, Trygve ; Pezzoli-Olgiati, Daria; Knauss, Stefanie; Heimbrock, Hans-Günter; Sander, Hans-Joachim & Danani, Carla (2019). Religion and Difference. Contested Contemporary Issues. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-56467-7. 178 s.
 • Wyller, Trygve ; Machado, Daisy L. & Turner, Bryan S. (2018). Borderland Religion. Ambiguous practices of difference, hope and beyond. Routledge. ISBN 978-1-138-48272-2. 185 s.
 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2017). Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53500-1. 206 s.
 • Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (2017). Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-60458-8. 275 s.
 • Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (2016). The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-60455-7. 205 s.
 • Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (2014). Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-60449-6. 328 s.
 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (2011). Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 42 s.
 • Wyller, Trygve E (2009). Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-60438-0. 235 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild & Jensen, Roger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press. ISBN 9788275473002. 447 s.
 • Wyller, Trygve E & Nayar, Usha S. (2007). The Given Child. The Religion`s Contribution to Children`s Citizenship. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-60436-6. 199 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (2022). Den humanistiske motmakten. Om makt, subjektivitet og kunnskapsregimer i velferdsyrker og samfunnsinstitusjoner. I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202765309. s. 9–20. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.167.
 • Wyller, Trygve (2021). Generøs kristendom er mer enn kristen.
 • Grimsgaard, Cathrine & Wyller, Trygve (2020). Hvordan blir barns erfaringer håndtert i samtalegrupper for barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre? [Internett]. Cappelen Damm.
 • Wyller, Trygve & Stordalen, Terje (2020). Nærhet og sansning i koronaens tid.
 • Wyller, Trygve (2019). Migrasjon mellom fenomenologi og normativitet. Case og metodiske utfordringer. Åpen gjesteforelesning.
 • Wyller, Trygve (2018). Migration and Hospitality: A Citizenship Perspective.
 • Wyller, Trygve (2018). Epistemological Violence and Hospitalities. A challenge to address.
 • Thorleifsson, Cathrine ; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine ; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 9–18.
 • Oxfeldt, Elisabeth & Wyller, Trygve (2015). "Ubehaget i den nordiske kulturen". [Avis]. Klassekampen.
 • Wyller, Trygve (2014). Heterotopia: space for others. Michel Foucault as an inspiration for a spatial theology of liberation.
 • Wyller, Trygve (2014). The state of exception. Giorgio Agamben and his radical critique of contemporary theology .
 • Van Den Breemer, Rosemarie & Wyller, Trygve E (2014). Conclusion. I Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Red.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. s. 312–318.
 • Van Den Breemer, Rosemarie; Wyller, Trygve E & Casanova, Jose (2014). Introduction. I Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Red.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. s. 9–20.
 • Wyller, Trygve E (2013). Re-formatting Protestantism? Contemporary spaces of caring in a Scandinavian theological context.
 • Wyller, Trygve E (2013). Compassion and Politics. A Re-Interpretation of Dietrich Bonhoeffer.
 • Wyller, Trygve E (2013). Secular and Sacred. A Protestant Approach to Habermas and Taylor.
 • Wyller, Trygve E (2013). Säkular, heilig oder beides? Ein (lutherischer) Blick auf ein Projekt für illegale Migranten in Schweden.
 • Van Den Breemer, Rosemarie & Wyller, Trygve E (2013). On the notion of Scandinavian secularity: intertwinement in public spaces, Human Rights and law.
 • Wyller, Trygve E; Heimbrock, Hans-Günter & Meyer, Peter (2010). Conclusion. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 213–225.
 • Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (2010). Preface. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 3–7.
 • Wyller, Trygve E (2010). Religion and Professional Ethics in a Post-Secular Society. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 198–202.
 • Wyller, Trygve E (2010). Ethics, Phenomenology and the Pronethic. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 189–193.
 • Haanes, Vidar L. & Wyller, Trygve E (2008). Menighetsfakultetet gjennom hundre år. [Radio]. NRK P2 - Sånn er livet.
 • Rasmussen, Tarald & Wyller, Trygve E (2008). En moderne klassiker. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 1–2.
 • Wyller, Trygve E (2008). The limited and the extended. Some comments on religions, secularism and human rights.
 • Wyller, Trygve E (2008). A deterritorialized, religious Space of Hope.
 • Wyller, Trygve E (2008). The Limited and the Extended Space. Perspectives on Volunteerism and Christian Social Practice.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:14 - Sist endret 2. juni 2021 11:13