kjetilg

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Det kristne gudsbildet har vært et konstant hovedtema i Grandals forskning og er stadig i sentrum av hans interessefelt. Et grunnspørsmål kan formuleres slik: Hva uttrykker den kristne grunnsetning ”Gud er kjærlighet” når den fortolkes i forhold til vår tids forståelse av kjærlighetsbegrepet?

Grandals doktoravhandling tok opp forholdet mellom gudsbildet og forestillingen om evig fortapelse. Avhandlingens tittel er: ”En kjærlighet med rom for alle? Apokatastasistanken i lys av gudsbildet med henblikk på moderne protestantisk teologi”. Avhandlingens tese er at det kristne gudsbilde dypest sett er uforenlig med forestillingen om en evig fortapelse.

Grandal har i senere tid arbeidet med gudsbildet sett i forhold til det ondes problem. Hvordan kan man tenke sakssvarende om både Guds kjærlighet og Guds makt når man skal ta på alvor den ufattelige lidelsen i historien?

Bakgrunn

Utdanning: Kjetil Grandal oppnådde graden dr. art. ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo i år 2000. Doktoravhandlingens tittel er ”En kjærlighet med rom for alle? Apokatastasistanken i lys av gudsbildet med henblikk på moderne protestantisk teologi”.

Grandal har tidligere oppnådd gradene cand.philol. og cand.real. ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring: Grandal er ansatt som universitetslektor ved Det teologiske fakultet siden 2008. Han har omfattende undervisningserfaring fra Det teologiske fakultet på alle nivåer. Grandal har blant annet undervist i dogmatikk, det 20. århundres teologi, etikk, religionsfilosofi og vitenskapsteori.

Priser

Vinner av Studentparlamentets Inspirasjonspris ved Universitetet i Oslo 2002.

Emneord: Systematisk teologi, Dogmatikk

Publikasjoner

En kjærlighet med rom for alle? Apokatastasistanken i lys av gudsbildet med henblikk på moderne protestantisk teologi.

Oslo. 2000

Publisert 3. feb. 2010 16:00 - Sist endret 16. mars 2010 14:13