Kaia D M S Rønsdal

Bilde av Kaia D M S Rønsdal
English version of this page
Telefon +47 22850392
Mobiltelefon +47 92649100
Rom 309
Treffetider Torsdager 10:00 - 12:00
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1023 Blindern None 0315 OSLO

Postdoc-prosjekt

I mitt prosjekt, Magnificent Encounters, utforsker jeg grenselandsproblematikk fra tre ulike perspektiv.  Disse er romteori, teologi og fenomenologi, alle som grunnlag for metode- og teologiutvikling. Helt sentralt for alle disse er kroppen.

Romteori er knyttet til den såkalte spatial turn, eller vendingen mot rommet, og handler i hovedsak om sosiale og geografiske roms betydning i analyse av mennesker og praksiser. Hvor ting skjer er avgjørende for forståelsen av hvordan og hvorfor de skjer. Romperspektiv avdekker nye elementer av sosialt liv og hva det vil si å gi andre rom og at andre gis (sine rettmessige) rom. Perspektivene representerer også mulighet for kritikk og utfordrer tradisjonell samfunnsdiskurs.

Rom er aldri ferdige og avklart én gang for alle, de er kontinuerlig under konstruksjon. Sosial relasjoner blir først konkrete og del av levd sosial eksistens når de er romlig innskrevet i den sosiale produksjon av sosiale rom (Soja, 1996). Produksjonens premiss er at rommet er relasjonelt, knyttet til sosial virkelighet og slik følger det at rom er produsert (Schmid, 2008, 28). De er sosiale praksiser mellom mennesker som kroppslige og sanselige værelser gjennom aktivitet og praksis (2008, 29). Rom forstås aktivt som intrikate nett av relasjoner og forhold som stadig produseres og reproduseres. Rom er formative.

Analysen vedrører altså aktive produksjonsprosesser. I Nordiske grenseland er det slik at både de kommende og de værende alle produserer rom, og disse rommene eksisterer fra de trer inn i hverandres kroppslige sfære.

Fortolkninger av rom omhandler hvordan forholdet er mellom ulike nivå av rom – endringer skjer mellom dem. Rommene er alltid i bevegelse, alltid ulike, de drives alltid fremover – verden drives fremover av kontraster, motsetninger og spenninger (Lefebvre, 2007 [1974], 42).

Det teologiske perspektivet har sitt utgangspunkt i skandinavisk skapelsesteologi, og har to vinkler på menneskelivet som er helt distinkt. Det ene er skapelsen, i betydningen verden er «allerede Guds skapelse, en virkelighet som skal ivaretas og nytes for sin egen skyld, både av troende og ikke-troende.” (Gregersen/Uggla/Wyller, 2017: 11)

Det at livet er gitt oss og vi deltar i dets kontinuerlige skapelse, er forhold som deles av alle, uavhengig av tro. Den andre eksplisitt teologiske distinksjonen er forfektelsen av guddommelig tilstedeværelse også utenfor religiøse og hellige steder – hverdagslivet. Også i det daglige livet til mennesker som ikke anser seg som religiøse. Dette gir en hellighet til dagliglivet og dagliglivets rom som åpner for teologisk fortolkning av livets aspekter og steder som tradisjonelt ikke anses som hellig.

Denne teologiske tradisjonen er sentral for nordisk kulturell og religiøse arv, og kan slik være linse for å avdekke og fortolke nordisk gjestfrihet.

Skapelsen er også en filosofisk (og fenomenologisk) posisjon. Livet er i konstant fornyelse (Løgstrup, 2000, 5), og er slik aldri avsluttet (Christoffersen, 1999, 9), og det skapes i nuet (Wingren, 1995 [1974], 35f; 39f). Det har med menneskesyn å gjøre, at vi hele tiden er ansvarlige for den pågående skapelsen, og for våre stadig skapte medmennesker. Dette er altså ikke et religiøst spørsmål, men en universell utfordring for alle, i gjensidig interdependens uavhengig av religion og tro. Skapelsen er altså universell, og karakteriseres av bevegelse, endring og liv.

Den andre har alltid vært en sentral figur og fenomen for teologien, der oppgaven har være å erfare den andre (Heimbrock/Meyer, 2010, 199). Dette er nært knyttet til de fenomenologiske perspektivene jeg jobber med. I fenomenologien gjør det faktum at vi deler [skapt] liv, virkelighet og verden oss til del av samme livsverden. Vi er grunnleggende relatert til andre, til naturen, kulturen og samfunnet (Wyller, 2010, 190), og videre deler vi samme planet og lever uvilkårlig på bekostning a andre livsformer og andre liv (Gregersen/Uggla/Wyller, 2017, 21). Virkeligheten er altså åpen, som gir rom for å tenke otherness og endring for verden. Dette er altså normativ, filosofisk, livstolkende perspektiv på Gud, livet, mennesker og verden.

Grenseland er områder der tradisjonelle motforhold mellom sekulær og hellig, religion og politikk, etikk og emikk er omdiskutert og reformattert. I den praktiske, empiriske verden [levde rom] er dette sjelden binærer (Wyller/Machado/Turner, 2018, 8). An romlig fortolkning er alltid triadisk, den avviser alle binærer, det er alltid noe tredje. Dette premisset utfordrer oss til å utvide utover binærene fra utgangspunktet.

Doktorgradsavhandling

Calling Bodies in Lived Spaces:
Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space

What implications do spatial analysis and experiences of everyday life in a marginalised microspace have for reinterpreting and construing the concept of calling?

Avhandlingen kombinerer perspektiver fra romteori, etikk og feltarbeid, og fokuserer på motsetningene i levde rom gjennom observasjoner av møter og interaksjon mellom ulike grupper i det offentlige roms hverdagsliv.

Det er en tverrfaglig bidrag til diakonivitenskapen. Interessen ligger i livene som diakonien tradisjonelt har vært opptatt av og rommene der disse livene leves. Avhandlingen utforsker kallstanken gjennom narrativer om disse livene og rommene. Videre utfordrer den og bidrar til tradisjonelle ideer om kall slik det forståes i skandinavisk sammenheng. Disse forestillingene som har sine utspring i fortolkninger av Luther, plasserer kallet mellom mennesker, i motsetning til at det er noe som er utelukkende guddommelig og kirkelig.

Diskusjonen om kallet utvides og utfordres av konsepter som stammer fra fransk sosiology og samfunnsgeografi, spesielt fra H. Lefebvre og M. Foucault, i tillegg til fenomenologiske bidrag. Disse befatter seg med betydningen av kropp, rom, urbanitet og romlige fortolkninger, da rom er relasjonelle, formative fenomen konstituert i praksis og interaksjon. Gjennom metodologi utviklet fra fenomenologi og romteori, der forskersubjektet er en opplagt kroppsliggjort deltaker, former detaljerte feltfortellinger materialet, som beskriver hverdagsliv i bymiljø i Oslo.

Fra dette materialet utforskes kallstanken og en diskusjon fra perspektivene fra rom som konstitueres av mennesker som gjerne anses som marginalisert. Antakelsen er at det er i rommene mennesker møtes og kropper responderer på og til andre kropper, enten de er marginaliserte eller ikke, at kallet manifesterer seg. Gjennom romlig analyse av de små detaljene fra kropper og sosialiteter i hverdagslivet utforskes nytt materiale for etisk gjennomtenkning og refleksjon. Analysen og diskusjonen kan berike og videre fordype forståelsen av hva det er som finner sted i offentlige rom, og anerkjenner dem som sted og kilde for kunnskap i en rekke disipliner. Disse hverdagslivsmøtene kan også beskrives og analyseres som bidrag til utviklingen av diakonivitenskap og –praksis.

Veiledere

Bakgrunn

 • Ph.d: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”, Det teologiske fakultet (2016)
 • Master i Profesjonsetikk og diakoni fra Det teologiske fakultet (2006)
 • Barnevernpedagog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2002)
 • Vitenskapelig assistant for Prof. Trygve Wyller, i ulike prosjekter (2006-2009). Blant annet planlegging og gjennomføring av datainnsamling i forbindelse med prosjektet Religion and Human Rights, samt redigeringsarbeid ved en rekke utgivelser, blant annet Heterotopic Citizen (2009) og Perceiving the Other (2010).
 • Har profesjonell bakgrunn fra rusomsorgen, både i behandlingsapparatet og i lavterskeltiltak.
 • Medborgerskap, Profesjonsetikk, Diakoni, Urbanitet og Romteori
Emneord: Systematisk teologi/Samtidsteologi, Diakoni, Migrasjon, Profesjonsetikk, Religionsfenomenologi, Romteori

Publikasjoner

Schultz, K.D./Kirkebøen, H. (2009), ‘New Rooms for Others’ i  Wyller, T. (red.) Heterotopic Citizen - New Research on Religious Work for the Disadvantaged, s 59-70.

Rønsdal, Kaia D. M. S. (2016), Murmurs of pastoral care?, in Hans-Joachim Sander/Kaspar Villadsen/ Trygve Wyller (eds.) The Spaces of Others – Heterotopic Spaces Practicing and Theorizing Hospitality and CounterConduct beyond the Religion/Secular Border, Vandenhoeck & Ruprecht GbmH. ISBN 9783525604557. Pp. 121 – 142

 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2019). Hospitality in the Hands of Who?, In Trygve Wyller & Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen (ed.),  Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 978-0367222109.  Kap..
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2017). Hverdagsmarginalisering og bytilhørighet, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapittel 4.  s 55 - 72
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2016). Murmurs of Pastoral Care?, In Trygve Wyller; Kaspar Villadsen & Hans-Joachim Sander (ed.),  The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60455-7.  9.  s 121 - 142
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2013). Citizenship and the Recognition of the Other - The Impact for Christian Social Practice, In Johannes Eurich & Ingolf Hübner (ed.),  Diaconia against Poverty and Exclusion in Europe. Challenges - Contexts - Perspectives.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374031689.  Perspectives.  s 227 - 241
 • Schultz, Kaia Dorothea Mellbye (2011). CSP - Caught between Marshall and Belonging. A Discussion of Contemporary CSP and Citizenship Theory. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice.  ISSN 1869-3261.  2(1), s 14- 28

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2018). Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 9783525570913.  202 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2017). Calling Bodies in Lived Space - Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space. Acta Theologica. 60.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Skippervold, Petter & Schultz, Kaia Dorothea Mellbye (2010). Religion og normativitet fra Århus. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(3), s 216- 226

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. feb. 2010 11:16 - Sist endret 1. juli 2020 12:58

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter