Kaia Rønsdal

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Kaia Rønsdal
English version of this page
Telefon +47 22850392
Mobiltelefon +47 92649100
Rom 137
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser springer ut fra erfaringer som profesjonsutøver i jobber med mennesker.

Jeg ville ha en meningsfull jobb som var med på å bidra til at folk kunne leve gode liv. Problemet var at jeg hadde reflektert lite rund hva et «godt liv» er. Utdannelsen min og de første arbeidsplassene mine utfordret aldri dette spørsmålet, fordi det fantes noen svar. Jeg forsto også tidlig at det er dimensjoner ved mennesker jeg synes er spennende og viktig, som man egentlig ikke får utforsket i slike jobber, fordi det er bestemte retningslinjer for hva som skal foregå og hvordan relasjonene bør være. Det var med andre ord menneskemøter i den profesjonelle praksisen som skapte spørsmål og utfordringer, og da jeg tok en erfaringsbasert mastergrad, erfarte jeg at denne praksisen selv åpnet for bredere diskusjoner og mulighetsrom, i samtaler med andre, ofte lignende praksiser. For meg danner stedene der noen holder på med noe, en praksis, grunnlaget for undring, drøfting, åpninger og muligheter, og er førende for hva slags forskning jeg trives med. Jeg er også veldig opptatt av hvor praksisen er, og av rommenes, både de fysiske og relasjonelle, betydning i det som finner sted.

Det forskningen jeg har fått holde på med, har alltid være fundert i denne overbevisningen om at det er møtene og praksisen, og rommene der disse er, som kan danne grunnlaget for ny kunnskap og enda flere spørsmål. Dette har også vært noe jeg har jobbet med i forhold til metode, og jeg har brukt mye tid på å tenke om hvordan man kan hente inn kunnskap fra praksis, spesielt med utgangspunkt i rommene. I forskning med mennesker er det vanskelig å finne balansen mellom egen forskningsformidling og det å gi rom og stemme til dem man forsker med. Denne utfordringen, altså å ikke frata andre rom og stemme, er del av alle relasjoner vi går inn i, både profesjonelt og privat. For meg er dette tema det aller mest sentrale for meg som forsker.

Både min avhandling om marginalitet i det offentlige rom, og mitt postdoktorprosjekt om forståelser av gjestfrihet i forbindelse med migrasjon, handler dypest sett om hvem som får rom og stemme, hvor, hvordan og på hvilke måter.

Min avhandling Calling Bodies in Lived Spaces:Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space kombinerer perspektiver fra romteori, etikk og feltarbeid, og fokuserer på motsetningene i levde rom gjennom observasjoner av møter og interaksjon mellom ulike grupper i det offentlige roms hverdagsliv. Den er et tverrfaglig bidrag til diakonivitenskapen. Interessen ligger i livene som diakonien tradisjonelt har vært opptatt av og rommene der disse livene leves. Avhandlingen utforsker kallstanken gjennom narrativer om disse livene og rommene. Videre utfordrer den og bidrar til tradisjonelle ideer om kall slik det forståes i skandinavisk sammenheng. Disse forestillingene som har sine utspring i fortolkninger av Luther, plasserer kallet mellom mennesker, i motsetning til at det er noe som er utelukkende guddommelig og kirkelig.

I mitt postdoktorprosjekt, Magnificent Encounters in Borderland, utforsker jeg grenselandsproblematikk fra tre ulike perspektiv.  Disse er romteori, teologi og fenomenologi, alle som grunnlag for metode- og teologiutvikling. Helt sentralt for alle disse er kroppen.

Rom forstås aktivt som intrikate nett av relasjoner og forhold som stadig produseres og reproduseres. Rom er formative. Romanalysen vedrører altså aktive produksjonsprosesser. I Nordiske grenseland er det slik at både de kommende og de værende alle produserer rom, og disse rommene eksisterer fra de trer inn i hverandres kroppslige sfære.

Det teologiske perspektivet har sitt utgangspunkt i skandinavisk skapelsesteologi. Denne teologiske tradisjonen er sentral for nordisk kulturell og religiøse arv, og kan slik være linse for å avdekke og fortolke nordisk gjestfrihet. Det har med menneskesyn å gjøre, at vi hele tiden er ansvarlige for den pågående skapelsen, og for våre stadig skapte medmennesker. Den andre har alltid vært en sentral figur og fenomen for teologien, der oppgaven har være å erfare den andre. I fenomenologien gjør det faktum at vi deler [skapt] liv, virkelighet og verden oss til del av samme livsverden. Virkeligheten er altså åpen, som gir rom for å tenke otherness og endring for verden. Dette er altså normativ, filosofisk, livstolkende perspektiv på Gud, livet, mennesker og verden.

Grenseland er områder der tradisjonelle motforhold mellom sekulær og hellig, religion og politikk, etikk og emikk er omdiskutert og reformattert. I den praktiske, empiriske verden [levde rom] er dette sjelden binærer. An romlig fortolkning er alltid triadisk, den avviser alle binærer, det er alltid noe tredje. Dette premisset utfordrer oss til å utvide utover binærene fra utgangspunktet.

Nå forsker jeg primært på tema i skjæringspunktene mellom migrasjon og religion. Når religion og migrasjon møtes, skapes nye rom, nye relasjoner, nye utfordringer og nye spørsmål. I disse ligger det et stort mulighetsrom for kunnskapsutvikling og -deling, som kan bidra i en rekke praktiske og akademiske felt.  

Interesser: Medborgerskap, dialog, migrasjon og religion, fenomenologi, profesjonsetikk, diakonivitenskap, urbanitet og romteori

Undervisning

REDI 4001, Religion and Migration

Tidligere undervisning

Etikk i møtet mellom giver og mottaker, DIAK 2204/4204 (2010)

Skriveseminar, DIAK4220 (2010/2011)

Fra rom til rom 1, DIAK4221 (2010/2011)

Fra rom til rom 2, DIAK4222 (2011)

Masteroppgave profesjonsetikk og diakonivitenskap, (2011-2016)

Citizenship, DIAK4223 (2014)

Religion, Migration, Citizenship and the Borderland. Course coordinator and teacher, 10 ECTS, included excursion to Texas/Mexico, TFF4777 (2014)

Religion, Migration and Citizenship, teacher, REDI4001 (2017-)

Bakgrunn

 • Ph.d: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”, Det teologiske fakultet (2016)
 • Master i Profesjonsetikk og diakoni fra Det teologiske fakultet (2006)
 • Barnevernpedagog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2002)
 • Har profesjonell bakgrunn fra rusomsorgen, både i behandlingsapparatet og i lavterskeltiltak.
Emneord: Systematisk teologi, Diakonivitenskap, Migrasjon, Profesjonsetikk, Religionsfenomenologi

Publikasjoner

Rønsdal, Kaia (2020), We were Invited to Friendships. In: Approaching religion, 2020-10-01, Vol.10 (2), EISSN: 1799-3121 DOI: 10.30664/ar.92002

Rønsdal, Kaia (2019), Hospitality in the hands of who? In: Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region (2019) Edited by; Synnøve Bendixsen, Trygve Wyller Religion, Resistance, Hospitalities Series Routledge ISBN-13: 978-0367222109 ISBN-10: 0367222108

Rønsdal, Kaia (2018), Calling Bodies in Lived Spaces: Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space (2018). Research in Contemporary Religion Series Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh & Co ISBN-10: 3525570910 ISBN-13: 978-3525570913

Rønsdal, Kaia (2018), Hverdagsmarginalisering og bytilhørighet (Everyday Marginalisation and Urban Belonging) (2018) In: Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (Space and Ethics: Narratives on Ambivalence) Edited by: Inger Marie Lid, Trygve Wyller Cappelen Damm Akademisk https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/18

Rønsdal, Kaia (2016), Murmurs of pastoral care?, in Hans-Joachim Sander/Kaspar Villadsen/ Trygve Wyller (eds.) The Spaces of Others – Heterotopic Spaces Practicing and Theorizing Hospitality and CounterConduct beyond the Religion/Secular Border, Vandenhoeck & Ruprecht GbmH. ISBN 9783525604557. Pp. 121 – 142

 • Rønsdal, Kaia (2021). As Religion and Migration Intersects: Toward a World of Neighbours . Dialog. ISSN 0012-2033. 60(3), s. 278–284. doi: 10.1111/dial.12687.
 • Rønsdal, Kaia (2021). Is it Different? Explorations of Empirical Diaconia Research. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. 12(1), s. 79–93. doi: 10.13109/diac.2021.12.1.79.
 • Rønsdal, Kaia (2020). We were Invited to Friendships – Lived Hospitality. Approaching Religion. ISSN 1799-3121. 10(2), s. 20–36. doi: 10.30664/ar.92002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2019). Hospitality in the Hands of Who? I Wyller, Trygve & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (Red.), Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISSN 978-0367222109. doi: 10.4324/9780429273773.
 • Rønsdal, Kaia (2018). Spaces of Diaconia. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. 9(1), s. 73–84.
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2017). Hverdagsmarginalisering og bytilhørighet. I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1. s. 55–72.
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2016). Murmurs of Pastoral Care? I Wyller, Trygve ; Villadsen, Kaspar & Sander, Hans-Joachim (Red.), The Spaces of Others - Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct beyond the Religion/Secular Divide. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60455-7. s. 121–142.
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2013). Citizenship and the Recognition of the Other - The Impact for Christian Social Practice. I Eurich, Johannes & Hübner, Ingolf (Red.), Diaconia against Poverty and Exclusion in Europe. Challenges - Contexts - Perspectives. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 9783374031689. s. 227–241.
 • Schultz, Kaia Dorothea Mellbye (2011). CSP - Caught between Marshall and Belonging. A Discussion of Contemporary CSP and Citizenship Theory. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. 2(1), s. 14–28.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2018). Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783525570913. 27(1). 202 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønsdal, Kaia & Nahnfeldt, Cecilia (2021). Conceptions of Dialogical Hospitality: The Ugly Side of Hospitality, Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780367495664. s. 193–200.
 • Rønsdal, Kaia & Nahnfeldt, Cecilia (2021). Introduction: The Pursuit of Common Grounds – Conceptualizing Values and Encounters, Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780367495664. s. 1–18.
 • Rønsdal, Kaia (2021). Addressing the Spatial Turn in Diaconia . I Ampony, Godwin; Büscher, Martin E. H.; Hofmann, Beate; Ngnintedem, Félicité; Solon, Dennis T. & Werner, Dietrich (Red.), International handbook on ecumenical diakonia: Contextual theologies and practices of diakonia and Christian social services - resources for study and intercultural learning. Regnum Books. ISSN 978-1-913363-91-8. s. 515–520. doi: https%3A/doi.org/10.2307/j.ctv1v08zwm.79.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Skippervold, Petter & Schultz, Kaia Dorothea Mellbye (2010). Religion og normativitet fra Århus. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 111(3), s. 216–226.
 • Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz (2017). Calling Bodies in Lived Space - Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space. Universitetet i Oslo. ISSN 1502-010X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. feb. 2010 11:16 - Sist endret 6. apr. 2022 13:35

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter