Strategi 2030

Kunnskap – ansvar – engasjement: Forstå religion – forandre verden

teologisk bibliotek

Det teologiske fakultet er det eneste teologiske fakultet ved et offentlig universitet i Norge. Som del av Universitetet i Oslo driver TF med forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå. TF har siden etableringen i 1811 bidratt med forskning og undervisning som har møtt aktuelle utfordringer i kirke og samfunn og bidratt til forandring.

I de neste ti årene skal fakultetet bygge videre på dette gjennom:

Bakgrunn

TF ble etablert i en tid uten religionsfrihet og med den luthersk-evangeliske konfesjon som statsbærende. Bare menn hadde studierett ved universitetet. Samfunn, universitet og TF har gjennomgått omfattende endringer siden da. I det neste tiåret vil samfunn og kultur oppleve økt diversitet, differensiering, pluralisering og polarisering. Klimaendring, pandemier og migrasjon er globale fenomener som utfordrer på nasjonalt, lokalt og personlig nivå og fordrer nye samarbeidsarenaer inn mot et arbeidsliv i endring. TF har med sin særlige kompetanse innen teologi, etikk og religion et ansvar for å bidra til en kunnskapsutvikling som setter samfunnet i stort i bedre stand til å håndtere de utfordringer som endringene stiller oss overfor. Det handler om hvordan fellesskap bygges som bolverk mot polarisering, hvordan   kandidater utdannes, slik at de bidrar til opplyst og kritisk saklighet rundt tema som handler om religion, etikk, menneskeverd, rettferdighet og bærekraft, og det handler om forskning som bærer kunnskapen og kandidatene. Forskning kommer først og er grunnleggende for at TF kan være med å gjøre verden bedre.

UiO har i sin strategi med grunnlag i FNs bærekraftsmål gjort en bærekraftig verden til et hovedmål. Det utfordrer også TF. I neste strategiperiode vil TF utvikle kultur og struktur for forskning som er langsiktig, fremragende og grunnleggende. 80% av verdens befolkning har en religiøs tilhørighet. Forskning på og kunnskap om religion, etikk og teologi vil derfor være avgjørende for å forstå og fortolke verden og for å kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling. I TFs strategi 2030 ligger vekten på bærekraft som sammenhengskraft. Det handler om den muliggjørende kunnskapen som bygger tillit og tilhørighet og som gjør samfunnet robust i sin mangfoldighet. Det er i de nordiske og nord-europeiske land at sekulariseringen preger mentalitet og livstolkning sterkest i dag. Likevel tilhører en hoveddel av befolkningen i Norge Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

I det neste tiåret vil forholdstallene mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn endres. TF skal bidra med forskning og utdanning som gir kunnskap som har betydning for håndteringen av diversitet og mangfold. Det krever kompetanse om den globale utvikling på religionsfeltet, om de etiske utfordringer som teknologi, klima og helse stiller oss overfor og de teologiske og interreligiøse brytninger som finner sted. Den digitale omstillingen innen forskning, studier og arbeidsliv vil i den kommende periode stille krav om pedagogisk fornyelse og økt samhandling med relevante praksisfelt.

Historisk har TF spilt en viktig rolle i moderniseringen av teologi som vitenskap og i å ta teologien i bruk for å skape endring i kirke og samfunn. Gjennom grunnforskning og tematisk orienterte studier har TF produsert internasjonalt fremragende forskning og utdannet kandidater som har blitt fremragende internasjonale forskere, som har bidratt til tverrfaglighet og fagfornyelse, og som har vært med å endre kirke og samfunn. I senere tid har TF tatt et større ansvar for det livssynsplurale samfunnet, og vil fortsette å gjøre det i denne strategiperioden.

Forskning i front

Visjon

TF skal drive uavhengig og langsiktig forskning og være ledende nasjonalt og internasjonalt.

Mål

TF skal:

 • Konsolidere rollen som et moderne og ledende teologisk fakultet gjennom å styrke og utvide forskningsekspertisen og øke vår kapasitet til tverrfaglig forskning på høyeste nivå.
 • Koordinere og styrke sammenhengen mellom forskning og undervisning i bachelor-, master- og ph.d.-program for å skape gjensidige synergieffekter mellom forskning og utdanning, og lage et solid fundament for forskningsbasert utdanning av høy kvalitet.
 • Forsterke kunnskapsproduksjon og innovasjon gjennom økning av antallet ph.d.-kandidater og postdoktorer i samarbeid med nasjonale religiøse og sosiale institusjoner, samt internasjonale akademiske nettverk.
 • Utvide og styrke internasjonale nettverk for alle vitenskapelige ansatte, for å legge til rette for utveksling av ideer og stimulere til fremragende forskning på høyt internasjonalt nivå.
 • Sikre mulighetene for høy forskningskvalitet og forskningsproduksjon gjennom et tilstrekkelig høyt antall eksternt finansierte prosjekter.

Strategi

Forskning skal være uavhengig og åpen. Den kan være nysgjerrighetsdreven eller utviklet fra tematiske satsinger. Den utvikles i samarbeid og gjennom et kreativt og intellektuelt stimulerende miljø. TF vil derfor videreutvikle en sterk og målrettet forskningskultur hvor uavhengige forskere står sammen i et fellesskap, deler fakultetsidentitet og arbeider som team for å utvikle fremragende forskning. Dette krever gjensidig kunnskapsdeling gjennom styrkete samarbeidsrelasjoner med strategiske partnere nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppene utgjør det viktigste faglig-sosiale miljø for våre forskere og den sentrale konteksten for tilsettinger av midlertidige vitenskapelig ansatte. De mest aktive forskergruppene skal sikres en økonomisk basis slik at de kan styrke sitt potensiale ytterligere. Samtidig er samspillet mellom forskergruppene og ulike fagområder sentralt for innovasjon og kvalitet. TF vil derfor forsterke og bygge ut de fakultære plattformene for deling av forskning og informasjon internt, men også utvikle nye tverrfaglige nettverk for å styrke informasjonsflyten mellom TF og andre fakulteter og institutter ved UiO. Et dynamisk forhold mellom forskergruppene og de fakultære plattformene for kunnskapsdeling vil være avgjørende i formingen av TF det neste tiåret, både innenfor grunnforskning og utfordringsdreven forskning. I en stadig mer kompleks verden skal forskere bidra til å løse store samfunnsutfordringer. En økt religiøs pluralisering fordrer at TF har en offensiv politikk for forskningsutvikling og formidling. Det stiller krav til en strategisk ressursutvikling. Med fokus på bærekraft i forskning, undervisning og samfunn vil TF i perioden styrke den flerreligiøse kompetansen i historie og nåtid innenfor kristendom, islam og jødedom. Denne satsingen er i tråd med UiOs uttalte mål om å bidra til å skape en bedre verden gjennom forskning og forskningsbasert utdanning. En strategisk investering i økt impact i akademia og samfunn gjennom et målrettet arbeid inn mot åpen forskning og Open Access-publisering i anerkjente og fremragende kanaler blir nødvendig for å oppnå dette målet.

Digitale ressurser vil transformere forskningen i det kommende tiåret. Det er avgjørende at TF har nødvendig ekspertise innen digital humaniora for å støtte pågående forskning og utvikle ny på tvers av forskjellige fagområder. Derfor vil TF etablere et tett samarbeid med relevante miljøer innen digital humaniora og informatikk ved UiO og internasjonalt for å utvikle bedre infrastruktur og stimulere til forskningsaktivitet innenfor dette feltet. En moderne og innovativ fakultetsprofil skapes gjennom en kombinasjon av slike digitale ferdigheter og en konstruktiv integrering av teologi og religionsstudier. Her legges grunnlaget for fremragende resultater innen forskning og utdanning. Å skape sammenheng mellom forskningsprofil og studieprogram på tvers av tradisjonelle skiller mellom teologi og religionsstudier er en forutsetning for en styrking av forskningsbasert utdanning og rekruttering av innovative forskere blant TFs egne studenter.

Gjennom samarbeid med relevante religiøse og ideelle organisasjoner, særlig Den norske kirke, og andre samfunnsaktører vil TF intensivere sin forskningsproduksjon gjennom et økt antall ph.d.-kandidater. Dette vil også gi et bedret samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. Gjennom forskning skal TF bidra til å øke kompetansen til aktører i kirke, tros- og livssynssamfunn og i samfunnet for øvrig. Forskningsbasert kunnskap skal danne et bolverk mot polarisering og fordommer og bidra til å skape et sosialt bærekraftig samfunn. TF vil i samarbeid med relevante aktører innen kirke, samfunn og kultur utvikle forskningsprosjekter som adresserer aktuelle utfordringer nasjonalt og internasjonalt. 

Forskning og forskerutdanning på høyt nivå er avhengig av internasjonalt samarbeid. TF vil derfor i det kommende tiåret også vektlegge et langsiktig og gjensidig forpliktende samarbeid med utvalgte, fremragende universiteter. Etableringen av fellesgrader på ph.d.-nivå vil være en del av denne satsningen. Internasjonal aktivitet og ledelse skal støttes finansielt. Internasjonale gjesteforskeropphold ved TF vil knyttes til forskergrupper og skal også komme studentene til gode.

Mulighetene for omfattende forskningsproduksjon av høy kvalitet skal sikres gjennom et tilstrekkelig høyt antall eksternt finansierte prosjekter. En god forskningskultur er et kollektivt løft og fordrer samarbeid mellom ulike grupper av ansatte. I fellesskap skal det etableres en høy søknadskompetanse, som sikrer fakultetet en robust basis av eksternt finansierte forskningsprosjekt. Som del av karriereutviklingen for midlertidige vitenskapelige og nye tilsatte skal arbeid med forskningsprosjektsøknader stå sentralt. Gjennom strategiske incentivordninger skal det legges til rette for at vitenskapelig ansatte kan utvikle søknader og delta i og lede eksternt finansierte forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. TF skal gjøre bruk av de varierte mulighetene for ekstern forskningsfinansiering som finnes. Satsningen på eksterne forskningsprosjekter skal integreres i en bred kvalitetssikring og videreutvikling av undervisningen ved TF.

Læring for verden

Visjon

TF skal gi fremragende utdanning innen teologi og religion og bidra til å forme fremtidens samfunnsaktører.

Mål

TF skal:

 • Styrke et læringsfelleskap hvor sammenhengen mellom forskning og utdanning skal være gjennomtenkt og prege alle læringsaktiviteter.
 • Utdanne studenter som gjennom sine utdanningsløp får mulighet til å utvikle ferdigheter, kunnskap, holdninger, dømmekraft og lederskap som svarer på behov og utfordringer i samfunnet.
 • Styrke forholdet mellom studier og arbeidslivsrelevans.
 • Gi undervisning som er preget av høy pedagogisk kvalitet og digital kompetanse.
 • Utvikle og vektlegge internasjonalisering, tverrfaglighet og tverrfaglig samarbeid.

Strategi

Dagens religionsmangfold forplikter TF til et offensivt arbeid med kompetanseutvikling innen forskning og utdanning. I starten av strategiperioden skal en ny masterplan for utdanning vedtas. Her reduseres og spisses programporteføljen. Forskningsmessige styrker skal speiles i studieprogrammene. Spissingen skal være basert i TF-forskningens høye kvalitet og ressurssituasjonen ved fakultetet. Fokuset på koblingen forskning – utdanning skal styrke læringsfellesskap hvor studentene blir tydelig integrert i fagmiljøet, får nærkontakt med forskning gjennom sine studieløp, og får god oppfølging faglig og administrativt.

TF skal tiltrekke seg nysgjerrige og motiverte studenter som ønsker å studere ved et lærested som har ambisjoner og stiller høye krav. TFs studieprogrammer skal gi studentene forskningskompetanse og praktiske ferdigheter som svarer på behov og utfordringer i samfunnet. Studentene skal utrustes til å kunne lede innenfor sine fagfelt. I profesjonsstudiet i teologi skal fokuset på tydelige læringsbaner og en styrket profesjonsdannelse gjennom hele løpet øke dets verdi og anseelse ytterligere. Gjennom profesjonsstudiet aksler TF et nasjonalt ansvar for kirke og samfunn. Studiets nære forbindelser og likheter med andre teologiske profesjonsutdanninger gir samtidig muligheter for nye former for internasjonalt forpliktende samarbeid som vil prøves ut i strategiperioden. Med fokus på religion i dagens samfunn vil studieprogrammet Religion og samfunn utdanne studenter som kan bidra til bærekraftig utvikling. Programmets fokus på studentaktivisering samt en tydeliggjøring av kunnskap og ferdigheter skal bidra til å utvikle studentenes forskningskompetanse og styrke programmets arbeidslivsrelevans. Programmets tematiske satsninger gir muligheter for tverrfakultært og internasjonalt samarbeid.  

TF vil i strategiperioden styrke forholdet mellom studier og arbeidslivsrelevans. Alle flerårige studieprogram skal gi mulighet til praksiserfaringer som er arbeidslivsrelevante. Utviklingen av programporteføljen skal svare på de særlige utfordringer som stilles til høy kompetanse innen teologi, religion og samfunn og arbeidslivets behov for etter- og videreutdanning (livslang læring).

TFs pedagogiske arbeid anerkjenner studenter som ressurser og kritiske aktører i kunnskapsutvikling. Akademisk ferdighetstrening på høyt nivå og studentaktive læringsformer vektlegges i alle utdanningstilbud. Fokuset på pedagogisk utviklingsarbeid skal også understøtte våre ansattes utvikling av kompetanse på SoTL-feltet (Scholarship of Teaching and Learning) og relevans for opprykk og meritteringsordninger. Digitalisering skal være en integrert del av TFs pedagogiske arbeid. Gjennom økt samvirke mellom fysiske og digitale læringsaktiviteter vil TF tilby fleksible og tilpassede utdanningstilbud, både innen ordinære studier og etter- og videreutdanning. 

TFs programportefølje skal fortsette å reflektere bredde og dybde, og arbeidet med å utvikle og styrke internasjonalisering, tverrfaglighet og tverrfaglig samarbeid i våre utdanningstilbud vil intensiveres. TF vil stimulere og fremme strategiske partnerskap som driver forskningsbasert undervisning i en internasjonal sammenheng. Gjennom å bygge på UiOs internasjonale nettverk vil vi i kommende strategiperiode etablere et fastere internasjonalt samarbeid og utveksling med utvalgte anerkjente læresteder. Målet er å skape læringsfellesskap hvor vi trekker veksler på internasjonale forskningsrelasjoner. Fakultetets engelskspråklige studietilbud skal gi gode muligheter for innovativ læring og mobilitet blant ansatte og studenter. TF er et teologisk fakultet ved et universitet, og som sådan i særstilling i Norge. UiO gir et særlig godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid. Studenter på TF kan delta i læringsfellesskap som overskrider fakultetsgrensene. Gjennom samarbeid med andre fagmiljøer ved UiO skal teologi- og religionsfag inn i en bredere tverrfaglig læringssammenheng.  

Kunnskap som forandrer

Visjon

Ved å ta kunnskap i bruk skal TF synliggjøre religionens rolle i samfunnet og i samfunnsutviklingen i historie og nåtid, nasjonalt og internasjonalt.

Mål

TF skal:

 • Være tydelig til stede i offentligheten og målrettet og aktivt kommunisere forskningsbasert kunnskap om religion og teologi.
 • Være utadvendt og utvikle samarbeid og partnerskap om forskning, utdanning og formidling med relevante samfunnsaktører på tros- og livssynsfeltet.
 • Gjennom effektiv kommunikasjon bidra med kritisk kunnskap som muliggjør sameksistens mellom forskjellige religiøse og andre grupper og motvirker polarisering.
 • Styrke kommunikasjonen om forskningens positive samfunnsmessige bidrag i forbindelse med forskningssøknader.

Strategi

TFs ekspertise er innen teologi og religion, og det er i formidlingen på disse områdene fakultetets forskere skal gjøre en forskjell.  Gjennom ansatte og kandidater skal TF ta et etisk ansvar for forvaltningen av kunnskap og bidra til et mer opplyst offentlig ordskifte om teologi og religion, som motvirker polarisering og bygger opp under fellesskap og demokrati. TF skal utvikle gode strukturer som aktiverer, motiverer, støtter opp om og forenkler forskeres formidlingsarbeid.

Gjennom styrket partnerskapet med relevante samfunnsaktører skal TF bidra til innovasjon i offentlig sektor. Ny kompetanse skal sørge for forbedrede tjenester og løse behov. Digitale endringer fordrer en aktiv samtenkning av kompetanseutvikling i skjæringsfeltet mellom utdanning og arbeidsliv. Den norske kirke vil fortsette å være en av de viktigste arbeidsgivere for våre kandidater. Endringene som skjer i Den norske kirke og i omlandet omkring vil påvirke TFs forskning og utdanning. TF vil være med i endringsarbeidet som kritisk samarbeidspartner og bidra til konstruktive prosesser.

Med sin forskningsbaserte kompetanse innen etikk og interreligiøse relasjoner skal TF bidra til å styrke samfunnets sammenheng og bidra til en bærekraftig utvikling med rom for mangfold og diversitet. I et sekularisert og flerreligiøst samfunn skal fakultetet arbeide målrettet med formidling mot beslutningstagere for å bidra til å styrke kunnskapen på religionsfeltet i deres beslutningsgrunnlag. Relevante samfunnsaktører skal identifiseres og i partnerskap med disse vil TF arbeide for at kunnskap utvikles og tas i bruk til forbedring av håndteringen av komplekse problemstillinger knyttet til normer, tro, verdier og livssyn.

TF skal bidra med kommunikasjon som skaper nysgjerrighet og vitebegjær og setter kunnskap i en større historisk og samfunnsmessig sammenheng. Gode digitale flater og kanaler skal styrke formidlingssamarbeidet nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med forskningssøknader etterspørres i økende grad forskningens betydning og følger for samfunnet. Fakultetet skal styrke kompetansen til å formulere forskningens potensielle samfunnsmessige bidrag i sine søknader. I forlengelsen av dette vil fakultetet styrke sin innsats for at forskningen får positiv samfunnsmessig effekt.

Organisasjon som bærer

Visjon

Det teologiske fakultet skal være et attraktivt og inkluderende arbeids- og studiested.

Mål

TF skal:

 • Sikre at alle ansatte og studenter ved TF møter et utfordrende, trygt, raust og støttende lærings- og arbeidsmiljø.
 • Styrke lederskap på alle nivåer, etablere en kultur som er inkluderende, inspirerende og attraktiv for ansatte og studenter, og tilby et mangfoldig og likestilt arbeids- og læringsmiljø.
 • Legge til rette for at høy internasjonal kompetanse preger fakultetets virksomhet.
 • Sikre at alle ansatte ved TF mestrer digitale verktøy.
 • Opprettholde dialogen med Universitetsledelsen om flytting til nye lokaler i strategiperioden.

Strategi

TF skal være et attraktivt arbeids- og studiested, med faglige og personlige utviklingsmuligheter for ansatte og studenter. Fakultetet skal preges av dynamikk og endringsvilje. En inkluderende og raus kultur skal gi rom for saklig meningsbrytning. Det skal være trygt å ytre seg, og TF skal ha en kultur der alle møtes med respekt. Beslutningsprosesser skal være transparente og bidra til en åpen kultur. TF vil legge til rette for at stipendiater og postdoktorer får mulighet til å delta i faglige sammenhenger og på arenaer som styrker deres nettverk og videre karriereløp. Fakultetet skal legge til rette for at administrasjonen kan bygge opp toppkompetanse innenfor sine respektive fagfelt og dermed kunne støtte opp under TFs faglige virksomhet. Det studiesosiale miljøet ved fakultetet skal videreutvikles i samarbeid mellom studentutvalg, fakultetsledelse og programledelse.

TF skal være en institusjon der lederskap preger helheten, og der roller og ansvar er tydelige og forutsigbare. Fakultetet skal bedrive kontinuerlig organisasjonsutvikling og kjennetegnes ved en ledelsesstruktur og en organisering som legger til rette for intern og ekstern samhandling. Den interne samhandlingen mellom vitenskapelig og administrativ stab er en bærebjelke for fakultetets virksomhet og fordrer en gjensidig rolleforståelse hos de ansatte. Ledelsen skal understøtte fakultetets verdier og ambisjoner, og gjøre bruk av den samlede mengden av talent, kvalifikasjoner, kunnskaper og ambisjoner hos medarbeiderne. Fakultetets ledelse skal bruke personalressursene mest mulig hensiktsmessig og se til at aktiviteten gjenspeiler ressursene, slik at ansatte opplever en god balanse mellom arbeid og fritid. TF skal arbeide organisatorisk, strukturelt og kulturelt for å oppnå en balansert kjønnssammensetning blant de ansatte, og sikre like muligheter og rettferdig behandling av alle.

Forskning, utdanning, innovasjon og formidling skal holde et høyt internasjonalt nivå. Vitenskapelig ansatte skal rekrutteres gjennom internasjonale utlysninger. Differensierte rekrutteringsstrategier skal sikre at TFs nasjonale ansvar på utdanningsområdet ivaretas gjennom prosesser som bygger på internasjonale standarder. En understøttende kultur og god infrastruktur skal effektivt bygge opp under internasjonalisering på alle felt.  Den administrative staben skal integreres mer direkte i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Forskning, utdanning og formidling vil de neste 10 årene forutsette nye måter å organisere arbeidet på. Den digitale utviklingen gir nye samarbeidsmuligheter, og en ny arbeidsflyt. Ansatte skal sikres kompetanseutvikling, slik at alle mestrer de nye digitale plattformene. Administrasjonen skal innta en koordinerende rolle i arbeidet med å ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv utnyttelse av digitale ressurser.

Innenfor strategiperioden vil Livsvitenskapsbygget stå ferdig. Det vil få konsekvenser for lokalisering både på Nedre og Øvre Blindern. Målet er at TFs ansatte og studenter skal flytte inn i moderne og oppdaterte lokaler som gir muligheter for høy forskningskvalitet, faglig fornyelse, tverrfaglig samarbeid, og faglige og sosiale møteplasser.