Møte i fakultetsstyret torsdag 6. juni 2019

Til stede:

For fast vitenskapelig ansatte: Aud V. Tønnessen (dekan, leder), Anne Hege Grung, Jone Salomonsen (vara), Elisabeth Tveito Johnsen (vara);

For midlertidig vitenskapelig ansatte: Tonje Baugerud

For teknisk-administrativt ansatte: Mathias H.Eidberg;

For studentene: Kristina Bjåstad, Pauline Østland Løvdal, Tahir Nasser;

Eksterne representanter: Solveig Fiske, Raag Rolfsen

 

SAKER I ÅPENT MØTE

ORDINÆRE SAKER:

V-SAK 1: INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent

V-SAK 2: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2019

Saksdokumenter:

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

DISKUSJONSSAKER

D-SAK 1: MASTERPLAN FOR UTDANNING VED TF

Saksdokumenter:

Studiedekanen presenterte masterplan for utdanning.

Momenter fra diskusjonen:

  • Koblingen mellom dette og strategi 2030.

  • Internasjonalisering sett i forhold til LES. Vanskeligheter med å få til ERASMUS+ avtaler i denne sammenheng. Vi trenger en oppskrift for å få dette til på en god måte.

  • REDI-masteren har større potensiale for rekruttering internasjonalt. Rekruttere direkte i utlandet. Hvordan få det til? Kan også LES spille en sterkere rolle internasjonalt?

  • Viktig å finne ut hva en er best på med henblikk på hva man skal satse på. Spenningen mellom spissing og fleksibilitet, mellom spissing og samarbeid på tvers. Tema programspissing er viktig å fokusere på. Hva er utfordringene på RESA?

  • Slå sammen program? Man må ha et avklart utgangspunkt for å gjøre slike vurderinger. RESA er kommet i en skarp konkurransesituasjon. Endringer må gjøres godt kjent i markedet. Viktig for rekrutteringen. Økonomi er ikke eneste kriterium i vurderingen. Teologi er fortsatt grunnlaget for fakultetet.

  • Vi må ha færre masterprogram på grunn av ressurstilgangen. Utfordringen for RESA: Ingen programleder på bachelor som har vært fast ansatt. Heller ikke som ansvarlig for religion og politikk som er et sentralt emne for programmet.  

ORDINÆRE SAKER:

V-SAK 3: ENDRING AV ADMINISTRASJONSREGLEMENTET - VARA FOR PRODEKANEN I STYRET

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar ny formulering av §2.2 Sammensetning, første avsnitt:

Fakultetsstyret har 11 medlemmer. Styret ledes av dekan med prodekan som nestleder. Visedekanen (dekanatets tredje medlem) er vara for prodekanen i styret. De fast vitenskapelig ansatte har ut over dette to medlemmer. De midlertidig vitenskapelig ansatte har ett medlem. De teknisk-administrativt ansatte har 1 medlem. Studentene har 3 medlemmer. 2 medlemmer er eksterne.

Enstemmig vedtatt

V-SAK 4: TILSETTING I STILLINGER SOM STIPENDIAT OG POSTDOKTOR

Saksdokumenter:

Vedtak:

I samsvar med de vedlagte utkastene til utlysninger vedtar fakultetsstyret følgende:

  • utlysning av en stipendiatstilling i 3 år innenfor feltet «interreligious studies»
  • utlysning av inntil tre stipendiatstillinger i 3 år med tematikk relevant for fakultetets forskergrupper
  • utlysning av inntil to postdoktorstillinger i 3 år med tematikk relevant for fakultetets forskergrupper

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 5: ENDRING AV MANDAT FOR FORSKNINGSETISK UTVALG

Forskningsetisk utvalg (FEU) ligger i linje under dekanen, og har en rådgivende rolle i forskningsetiske saker hvor dekanen ber om uttalelse. Utvalget har ingen selvstendig og uavhengig rolle i slike saker. Mandatet til FEU har blitt endret for å tydeliggjøre dette.

I opprinnelig mandat lå det også inne at alle forskningsprosjekter skulle legges frem for utvalget før det eventuelt skulle foretas en innmelding til NSD (Norsk senter for forskningsdata). For å unngå dobbeltarbeid er dette tatt ut, og det er i stedet satt inn at utvalget er en rådgivende instans for forskningsprosjekter som reiser særlige forskningsetiske spørsmål og/eller medfører personvernkonsekvenser.

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert mandat for Forskningsetisk utvalg med de endringer det var enighet om i møtet.

Enstemmig vedtatt.

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 1: UIO'S ARBEID MED FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELL TRAKASSERING

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Utviklingsavtalen mellom UiO-ledelsen og TF

Saksdokumenter:

O-SAK 3: DIKU-MIDLER

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Kandidatundersøkelsen

Saksdokumenter:

O-SAK 5: Internasjonalt møte på TF

Muntlig orientering fra dekanen i møtet.

Publisert 27. nov. 2019 14:04 - Sist endret 14. feb. 2020 14:43