Veiledning for fagenhetene

Fakultetsstyret vedtok i 2015 opprettelsen av tre fagenheter ved fakultet, innen bibelvitenskap, kirkehistorie og samtidsteologi og religionsstudier. Fra 01.01.2017 har vi i tillegg en fagenhet for praktisk teologi.

Både faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte tilhører en fagenhet. Også eksternt finansierte ph.d.-kandidater på doktorgradsprogrammet er knyttet til en fagenhet. Det er oppnevnt en leder for hver av enhetene. 

Målsetning for fagenhetene

 • å skape en arena for faglig samtale og samhandling mellom ansatte innenfor samme eller tilstøtende disipliner
 • å bidra til en god sammenheng mellom forskning og undervisning
 • kritisk å vurdere kvaliteten i undervisning og veiledning

Hva skal skje i fagenheten?

 • det skal avholdes jevnlige samlinger for fagenheten med faglig og fagpolitisk innhold
 • den skal konsulteres i forbindelse med undervisningsplanleggingen. Studiedekan og forskningsdekan tar initiativ til et årlig møte med fagenheten, der et helårsperspektiv på undervisningen anlegges. Dette kan skje om våren.
 • den skal konsulteres i forbindelse med studierevisjoner
 • jevnlig ha ansvar for fremleggsseminarer for ph.d.-kandidater
 • etter initiativ fra forskningsdekanen skal fagenhetsleder i kontakt med faglig relevante kolleger bidra i utviklingen av stillingsbetenkning innenfor fagområde som hører til fagenhetens ansvar og konsulteres i forbindelse med oppnevning av sakkyndige komitéer i den forbindelse

Fagenhetsleders rolle i et helårsperspektiv

 • lede aktivitetene innad i fagenheten
 • skal i kontakt med faglig relevante kolleger bidra i utviklingen av stillingsbetenkninger og foreslår representanter til sakkyndige komitéer i den forbindelse
 • delta på fellesmøte om undervisning med forskningsdekan og studiedekan en gang i året

 

Publisert 12. okt. 2016 09:18 - Sist endret 2. jan. 2017 13:18