Økt interesse for teologistudier

Flere søkere har satt studier ved Det teologiske fakultet som sitt førstevalg i år enn i fjor. Teologifagene fortsetter å vokse, og masterprogrammene øker også. -Meget inspirerende i annerledesåret 2020, sier fungerende studiedekan Birgitte Lerheim.

Foto av Birgitte Lerheim

Fungerende studiedekan Birgitte Lerheim gleder seg over nok et år med økt søkertall til fakultetet. 

Til sammen 184 søkere har satt et studieprogram ved Det teologiske fakultet som sin førsteprioritet ved søknadsfristen 15. april. Det er 18 flere enn i fjor og 37 flere enn i 2018. Teller du alle prioriteter er det i alt 1123 personer som har et TF-program på lista. Fungerende studiedekan Birgitte Lerheim sier det er meget inspirerende å se kurven for førsteprioritetssøkere de tre siste årene.

-Det var stor spenning knyttet til årets søkertall. Vi var usikre på hvordan restriksjonene i vår skulle slå ut på søkningen, men vi fortsetter vår positive utvikling fra i fjor, konstaterer Lerheim.

Hun forteller at fakultetet har satset systematisk og langsiktig på studentrekruttering, og er meget tilfreds med å se at innsatsen bærer frukt.

-Studentrekruttering har vært høyt prioritert hos oss i mange år, og det gjøres en fantastisk innsats av både ansatte og studenter i dette arbeidet.

Samtidig er Lerheim opptatt av at utviklingen fakultetet har hatt de siste årene må videreføres, og sier at fakultetet fremdeles har ambisjoner om å øke tallene for å gjøre rekrutteringen enda mer robust.

-Vi leverer studieprogrammer med høyaktuelt innhold i dagens samfunn. Vårt mål er å utdanne kandidater med solid og aktuell kompetanse som kan være med å bygge samfunnet vårt videre. Da er det viktig at vi i enda større grad når ut til alle dem som ønsker å tilegne seg en slik kompetanse, sier Lerheim.

Ny samlet rekord på teologistudiene

35 førsteprioritetssøkere til profesjonsstudiet i teologi er det nest beste resultatet for programmet i nyere tid, kun slått av fjorårets tall på 37. Legg til tilsvarende tall for 2018 på 33, så har du de tre beste rekrutteringsårene for programmet på rekke og rad.

-Vi har med søkningen de siste tre årene tatt et nytt steg i riktig retning med hensyn til profesjonsstudiet. Dette er viktig ikke bare for oss, men ikke minst også for Den norske kirke. De står midt oppe i en meget utfordrende situasjon med prestemangel mange steder.

Lerheim understreker at fakultetet fremover fortsatt vil forplikte seg til samarbeidet om rekruttering til kirkelige utdanninger i regi av Kirkerådet.

-Skal vi klare å løse rekrutteringsutfordringene i Den norske kirke må alle som utdanner til kirkelig sektor, og kirken selv, samarbeide. Ingen av aktørene vil klare å løse dette alene, så en god videreføring av vårt felles rekrutteringsprosjekt er avgjørende viktig for alle parter.

Samtidig som profesjonsstudiet ligger omtrent på samme høye nivå som de foregående tre årene, er det årsenheten i teologi som står for kalasøkningen i år. Programmet var nytt i fjor, og med en økning fra 13 til 23 førsteprioritetssøkere er det nå til sammen nærmere 60 søkere som ønsker å studere teologiske fag på TF til høsten.  Dette er det høyeste søkertallet fakultetet har hatt til teologistudier i nyere tid.

Øker satsning mot religion og samfunn

De to siste programmene med opptak gjennom Samordna Opptak er bachelorprogrammet i religion og samfunn, og årsenheten i kristendom og islam. Bachelorprogrammet har 27 førsteprioritetssøkere i år mot 26 i fjor, mens årsenheten går ned fra 18 i fjor til 13 i år.

-Selv om de vil bli fylt opp til høsten ser vi at vi ikke har så robust søkning som vi skulle ønske på disse programmene. Vi jobber stadig med å videreutvikle vårt rekrutteringsarbeid, og ser at vi må øke innsatsen mot disse programmene, sier Lerheim.

Hun forteller også at det er et viktig utviklingsarbeid i gang på bachelorprogrammet i religion og samfunn, som blant annet fokuserer tydeligere på arbeidslivsrelevans og såkalt studentaktiviserende læring.

-Det er viktig for oss å levere en utdanning som er både relevant og faglig solid. Denne utdanningen er unik i norsk sammenheng, og fakultetet har landets fremste forskere innenfor dette feltet også. Vi har stor tro på at det er mange potensielle søkere til programmet i årene som kommer.

Øker på masterprogrammene

Den største økningen kommer i år på masternivå, nærmere bestemt på masterprogrammet i religion og samfunn. Der har fakultetet 28 førsteprioritetssøkere, mot 16 i fjor. Også Master in Religion and Diversity har økt fra 23 i 2019 til 27 i år. 

Masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ble lansert i 2019, og fikk da mye oppmerksomhet. Programmet har i år 21 førsteprioritetssøkere mot 28 i fjor. I tillegg har Master in Religious Roots of Europe og master i praktisk teologi 5 søkere hver. Samlet sett øker masterprogrammene, og har i år 86 førsteprioritetssøkere mot 72 i fjor.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 24. apr. 2020 09:05 - Sist endret 24. apr. 2020 09:21