Nytt prosjekt om livsvitenskap og livstolkning

-Vi ser et tydelig behov for å styrke kompetansen om hvordan det innen kirkelig undervisning kan arbeides med «de store spørsmålene» knyttet til alt som lever, sier førsteamanuensis Birgitte Lerheim. Hun har fått prosjektmidler fra Kirkerådet i Den norske kirke for å bidra til nettopp det.

Birgitte Lerheim. Foto

Birgitte Lerheim. Foto: Roger Jensen

Prosjektet «Livsvitenskap og livstolkning» fikk nylig tilslag på sin søknad om finansiering fra Kirkerådet. Her vil Birgitte Lerheim og andre forskere på fakultetet se nærmere på hvordan «de store spørsmålene» tas opp i kirkelig undervisning.

-Hvordan kan vi snakke om «de store spørsmålene» knyttet til liv og død, natur og levende vesener? Dette er spørsmål som både livsvitenskap og teologi er opptatt av. Hvilken kompetanse kirkelig ansatte har til å arbeide med barn og unge med fokus på disse spørsmålene varierer, mener Lerheim.

Behov for kompetanseheving

-Når vi tenker over «livets store spørsmål» hentes det gjerne ressurser både fra naturvitenskap og religion. For en som jobber med undervisning i kirka er utfordringen både å ha kompetanse om de ulike disiplinenes svar på de store spørsmålene, hva som skjer når slike svar settes i spill med og mot hverandre, og om hvordan dette kan tematiseres i arbeid med barn og ungdom, forteller Lerheim.

Under overskriften «Livstolkning og livsmestring» står det i læreplanen for Den norske kirkes trosopplæring står det at «Barn og unge skal få mulighet til refleksjon og undring omkring livets store spørsmål i lys av den kristne tro».

-Til tross for dette nevnes temaet kun kort i noen lokale læreplaner, i tillegg til at det er lite å finne om temaet innen eksisterende utdanningstilbud på området, sier Lerheim.

Viktige spørsmål for mange

-Samtidig som et naturvitenskapelig fokus særlig knyttet til miljøspørsmål blir stadig viktigere for mange, ser vi at dette også består av et økt fokus på spørsmål knyttet til livstolkning, livsmestring og meningsskaping.

-Det engasjementet vi ser i dag handler ikke bare om naturvitenskapelig kunnskap, men om relasjoner til både natur, andre mennesker og betingelser for liv. Det handler om medbestemmelse og solidaritet med verden rundt oss, forklarer Lerheim.

Hun mener det derfor er viktig at det nå tas grep for å styrke kunnskapen om disse temaene i kirkelig utdanning og i konkret arbeid med barn og ungdom.

Pedagogisk utviklingsarbeid

Lerheim forteller at det nye prosjektet om livsvitenskap og livstolkning har to hoveddeler, som skal bidra til å styrke kirkas religionspedagogiske praksis.

-For det første vil vi undersøke hvordan det arbeides med disse temaene i kirkelig undervisning. Her vil blant annet studenter i praktisk teologiske-fag engasjeres som en del av undervisningen, forklarer Lerheim.

-Hovedaktiviteten vil imidlertid være å etablere kompetansehevingstiltak i form av et etter- og videreutdanningsemne med folk som jobber med trosopplæring og kirkelig undervisning som målgruppe.

Tverrfaglig felt

Prosjektet bygger videre på det tverrfaglige arbeidet fakultetet allerede er involvert i.

Lerheim trekker frem Marius Mjaaland og et forskningsprosjekt han er en del av innenfor feltet livsvitenskap.

–Mjaaland er med i et tverrfaglig prosjekt knyttet til UiOs massive livsvitenskapssatsning. Prosjektet tar blant annet for seg etikk og samfunnsdebatten rundt organdonasjon, sier Lerheim.

Hun forteller at Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne.

-Innen livsvitenskapen studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Innen livsvitenskapen utvikles det ny kunnskap ved å kombinere det ypperste fra fag som medisin og biologi med nye avanserte analysemetoder fra fag som matematikk, kjemi, farmasi, fysikk og informatikk. Men det brukes også samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag for å forstå livsvitenskap i et helhetlig samfunnsperspektiv, forklarer Lerheim.

Derfor er etablering av tverrfaglige undervisningstilbud en del av denne satsningen. Lerheim, som også er merittert underviser på UiO, er selv med i en tverrfakultær gruppe som arbeider med dette.

-Av ordinære studieemner skal TF blant annet bidra med et kurs med fokus på grønn religion og teologi inn i satsningen, forteller hun.

Lerheim er også med i et annet prosjekt som fikk midler fra Kirkerådet i denne tildelingsrunden. Sammen med fem andre forskere fra MF, VID og NLA skal hun undersøke hvordan det arbeides med ledertrening etter konfirmasjon i Den norske kirke.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 27. nov. 2020 12:13 - Sist endret 6. sep. 2022 21:25