Dekanens tale ved lansering av ny master

11. mars ble fakultetets nye masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis lansert i Universitetets Gamle Festsal, med Kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til stede. Under kan du lese dekan Aud V. Tønnessens tale fra lanseringen.

Kronprins Haakon hilser på dekan Aud V. Tønnessen i Gamle festsal ved lanseringen av det nye programmet. Kronprinsen og kongefamilien har lenge vist stor interesse for arbeid knyttet til tros- og livssynsdialog og mangfold. Til venstre: Førsteamanuensis Anne Hege Grung, Det teologiske fakultet og Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Til høyre: Rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Deres Kongelige Høyhet, statsråd, ordfører og rektor, kjære alle sammen,

Rektor viste i sin tale til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som jo peker på at religiøse og sosiale skillelinjer i dag fremheves på måter som vi for bare få år siden ikke kunne forutse. Radikalisering og religiøs ekstremisme utfordrer samfunnsstrukturene. Og det spørres derfor etter kunnskap om hva som bygger tillit, og hva som skaper tilhørighet. Det handler om sammenhengskraften, det som holder samfunnet sammen, som gjør det robust i sin mangfoldighet. Det er disse store utfordringene som også ligger bak TFs nye erfaringsbaserte masterprogram i Lederskap, Etikk og Samtalepraksis (LES).

Dekan Aud V. Tønnessen på talerstolen i Gamle festsal. Foto: Ingeborg Skrindebakke/TF-UiO

Dagens og morgendagens ledere innen tros- og livssynsfeltet møtes med forventninger om å bidra til å svare på disse utfordringene, gjennom den veiledningen som de gir, den måten de formidler tro, religion og livssyn på i det private så vel som det offentlige rom, samt deres evne til å ivareta og utvikle grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og trosfrihet. Ledere i tros- og livssynsfeltet har et samfunnsansvar som strekker seg langt utover det tros- og livssynssamfunnet som de virker innenfor. For å aksle det ansvaret, trengs det kunnskap og kompetanse. Regjering og Storting har sammen sagt at de ønsker seg en utdanning som skal øke kompetansen til ledere innen tros- og livssynsfeltet, av hensyn til mangfoldsfellesskapet som vi alle er aktører i. Og ved å henvende seg til TF og UiO, har de også signalisert at de ønsker en kompetanse som er forankret i forskning og akademisk frihet.

I Norge har vi en lang tradisjon med prester som religiøse ledere med høy akademisk kompetanse. Et særkjenne ved universitetsteologien er at den er utviklet innenfor rammen av det sekulære universitet, der samspillet med andre fag spiller en sentral rolle og hvor den åpne samtalen med samfunnet omkring oss er avgjørende og formende. Universitetsteologien er altså ikke bare til for kirken som trossamfunn, men er en del av akademia og storsamfunnet. Det er denne tradisjonen som danner grunnmuren for det nye studietilbudet.

Gjennom det nye masterprogrammet skal vi kvalifisere våre studenter til fremtidsrettet lederskap og praksis gjennom en utdanning som gir dem den nødvendige kunnskap de trenger samfunnet, og om de verdikonflikter som oppstår og som må håndteres. At masteren er erfaringsbasert gir mulighet for praksisnær læring, der dilemma, paradokser og konflikter hentes fra opplevd virkelighet. Kritisk og selvkritisk refleksjon over egen og andres tradisjoner og praksiser inngår, og studiet vil stille studentene på prøve. Dette er ikke imamutdanning, eller en utdanning til en bestemt type religiøs praksis, men det er en utdanning som gjennom forskning og erfaring gir ny kunnskap og stimulerer til nye praksiser for fellesskap og sammenheng.

Universitetes rektor Svein Stølen sammen med dekan Aud V. Tønnessen. Stølen har også skrevet om det nye masterprogrammet på UiOs rektorblogg. Foto: Ingeborg Skrindebakke/TF-UiO

Helt til slutt, det er, for å si det forsiktig, ikke vanlig å lansere en ny mastergrad på TF i Gamle Festsal, i nærvær av Kronprinsen, statsråden for forskning og høyere utdanning, Oslos ordfører og rektor ved UiO – samt en rekke andre prominente gjester fra ulike samfunnssektorer. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for at dere er her i dag og for den interessen som dere derved viser. Takk til Samarbeidsrådet for tros- og livssyn for godt samarbeid. At dere alle er her, er et viktig signal om at denne masteren i Ledelse, Etikk og Samtalepraksis, LES, representerer noe nytt og viktig, og er et bidrag til å løse de store samfunnsutfordringene som vi alle står i.

Publisert 12. mars 2019 19:52 - Sist endret 15. mars 2019 11:23