Stortinget bevilger midler til utdanning av religiøse ledere

Det teologiske fakultet skal utvikle nye studietilbud for religiøse ledere, med en egen satsning på islamsk teologi. Dette ble klart etter Stortingets vedtak om å sette av midler til å etablere en slik utdanning.

Stortinget vedtok finansiering av utdanning for religiøse ledere i budsjettforliket for 2018. Her fra behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Foto: Stortinget

Stortinget vedtok 19. desember å sette av 5 millioner årlig til etablering av «en fleksibel utdanning for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo».

 Vedtaket kommer som et resultat av Integreringsforliket og anmodningsvedtaket som ble gjort i desember 2015. Der står det at «Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner.»

Støttet av regjeringen

Den nye regjeringen har også tatt dette inn i sin plattform, hvor det står at de vil «følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere». Det er særlig Venstre som i flere år har hatt dette som en av sine flaggsaker.

Rektor Svein Stølen. Foto: UiO

Bevilgningen kommer som en økning av universitetets årlige rammetilskudd, og skal forvaltes av Det teologiske fakultet. Bakgrunnen er at fakultetet allerede i en årrekke har drevet med forskning og utdanning innenfor interreligiøse studier, med vekt på islam og kristendom.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, er glad for bevilgningen som er gitt. Han mener at dette er en viktig sak for universitetet.

-Vi skal ha et faglig forankret og relevant studietilbud, og studietilbudet vi nå skal utvikle vil svare på et behov i vårt flerkulturelle samfunn. Viktigheten av dette understrekes tydelig gjennom stortingets vedtak, mener Stølen.

-Universitetet i Oslo har gjennom Det teologiske fakultet landets fremste fagmiljø på dette feltet. Vi ser det som en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag å svare på utfordringen vi nå har fått, sier han.

Viktig felt for fakultetet

Studiedekan Oddbjørn Leirvik har i en årrekke stått i spissen for fagmiljøet for interreligiøse studier. Han er svært tilfreds med at fakultetet nå får anledning til å videreutvikle sine flerreligiøse studietilbud.

-Fakultetet har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mastergrad for religiøse ledere, samt egne studieprogram i islamsk teologi. Nå har vi fått rammene vi trenger for å igangsette arbeidet, sier Leirvik. 

Studiedekan Oddbjørn Leirvik. Foto: UiO

Fakultetet har siden 2007 jevnlig tilbudt kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet». Kurset har samlet ledere med utenlandsk bakgrunn fra en rekke ulike trossamfunn. I tillegg har fakultetet en bachelor- og mastergrad i religion og samfunn. Mastergraden har siden 2011 tilbudt spesialisering i islamsk teologi og religionsfilosofi.

For å styrke dette fagfeltet ansatte fakultetet i 2015 den muslimske religionsfilosofen Safet Bektovic som førsteamanuensis i teologiske islamstudier.

-Vi har fått en stadig mer variert tros- og livssynsbakgrunn blant både studenter og ansatte de siste årene, forteller Leirvik. Han mener fakultetet har en unik posisjon med tanke på å videreutvikle et flerreligiøst studietilbud.

En del av samfunnsoppdraget

Leirvik sier dette også handler om likebehandling.

-De teologiske fakultetene må, slik det også skjer ved stadig flere europeiske universiteter, bli relevante for nye grupper av studenter som ønsker å studere religion og teologi på egne premisser – og i et mangfoldig universitetsfellesskap, fastslår Leirvik.

Han sier at mange religiøse ledere, imamer og andre, ønsker også å videreutdanne seg innenfor de rammene som det sekulære – og mangfoldige – fellesskapet som universitetet tilbyr.

Leirvik forteller at horisonten for fakultetets arbeid er det en gjerne kaller «universitetsteologi».

-Dette er en teologi som er i kritisk og konstruktiv samtale ikke bare med aktuelle trossamfunn men også med resten av akademia og med storsamfunnet. På den måten håper vi at den nye tildelinga vil komme hele fakultetet og hele universitetet til gode.

Publisert 12. feb. 2018 14:01 - Sist endret 14. feb. 2020 13:53