Sterkt engasjement ved kirkevalget, flere stiller til valg

Både studenter og ansatte lar seg engasjere av det forestående kirkevalget, og valget er en «snakkis» i gangene. Særlig saken om vigsel av homofile og lesbiske har mobilisert miljøene på TF, særlig siden forrige Kirkemøte.

En av dem som har engasjert seg er professor Kjetil Hafstad. Han står på lista til Åpen folkekirke i Borg, og er engasjert i sin hjemby, Fredrikstad. I en kronikk i Moss Avis i juli oppfordrer han alle til å bruke sin stemmerett.

-13. og 14. september kan alle kirkemedlemmer gi et viktig skubb til å fornye kirken. Ikke la sjansen gå fra deg, skriver Hafstad. Han hevder at det for første gang skal avholdes et kirkevalg som kan bety noe.

Han trekker frem flere viktige sider ved årets valg, som gjør dette til det kanskje viktigste valget hittil. Særlig peker han på arbeidet med kirkens profil i forbindelse med at kirken «står på egne ben» fra 2017.

-Slik jeg ser det, gjelder det ikke å se lengselsfullt tilbake til fortiden, skriver han, og sikter til det han mener har vært en topp-tung og konservativ kirke. Han er opptatt av nærhet til grasrota, og at kirken må legge til rette for mangfold og lokale tilpasninger.

Vigsel av homofile engasjerer

Hafstad er også veldig opptatt av spørsmålet om kirkelig vielse av homofile og lesbiske. Han var en av medlemmene i en komite oppnevnt av bispemøtet som i 1995 foreslo at kirken skulle åpne for homofil vigsel og homofilt samlevende prester.

-Neste kirkemøte – og det dreier valget seg om – må gjøre et klart flertallsvedtak om å åpne kirkene for enhver som vil fullbyrde sitt liv i kjærlighet, skriver Hafstad.

Spørsmålet om vigsling av homofile er også den som vekker mest engasjement blant TF’ere. Dette har også blitt den store symbolsaken i årets kirkevalg.

For prof.em. Trond Skard Dokka førte saken til at han gikk ut mot listen han selv står på. Han er 4. kandidat på listen fra nominasjonskomiteen i Oslo bispedømme. Likevel anbefaler han folk å stemme på listen til Åpen folkekirke, og føre opp hans navn på den listen i stedet.

Til Vårt Land sa han i slutten av august at han ikke kunne anbefale sin egen liste fordi en stemme til den lista sannsynligvis er en stemme på en som ikke deler hans syn i saken om vigsel av homofile.

– De av oss som står på nominasjonskomiteens liste, kommer lett i skvis. Hvis mange stemmer på denne listen, betyr det sannsynligvis at folk som ikke deler mitt syn på vigsel av likekjønnede, blir valgt. Jeg deler synspunktene til Åpen folkekirke og har kommet til at min beste sjanse for å bli valgt er at folk bruker Åpen folkekirkes liste, men fører opp mitt navn der, sa han til Vårt Land 27. august.

Einar Østerhagen er opptatt av arbeid blant unge og ungdomsdemokratiet i kirken. Foto: Mathias H. Eidberg/TF

Også blant studentene er denne saken en het potet. Student Einar Østerhagen er i samme situasjon som Dokka. Han står også på nominasjonskomiteens liste i Oslo, men anbefaler i liket med Dokka å føre sitt navn opp som såkalt «slenger» på Åpen folkekirkes liste.

Oppatt av arbeidet blant unge

Østerhagen brenner for en åpen og inkluderende folkekirke. En av de viktigste sakene for ham er kirkens arbeid for å nå aldersgruppen 18-30 år. Han peker på at denne aldersgruppen nesten er fraværende i Den Norske Kirke.

-Kirken må satse på gode tilbud og tiltak for denne aldersgruppen. Ungdomsdemokratiet er også veldig viktig. Det bidrar blant annet til å rekruttere kirkelig ansatte på sikt, sier Østerhagen.

-I tillegg så brenner jeg for kirkeordningsspørsmål, og sikre sognet som grunnleggende enhet i kirken.

Han mener det er viktig å bruke stemmeretten til å være med å påvirke hva slags kirke man ønsker.

-Det er tross alt din kirke du påvirker, og det er viktig å gi sin stemme for å si noe om hva man ønsker at kirka skal være.   

Miljø og engasjement for svake grupper

Frøydis Indgjerdingen har akkurat avsluttet sin mastergrad ved fakultetet, og jobber nå i administrasjonen der. Hun er førstekandidat til Sagene og Iladalen menighet. Hun har lang fartstid som engasjert i ulike verv i kirken.

-Dette er første gang jeg stiller til valg i menighetsråd, men jeg har sittet i bispedømmeråd i seks år, og sitter også som leder i Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung).

Hun er opptatt av at kirken skal være åpen og inkluderende, og at kirken skal være for alle. For henne er spørsmålet om miljø og bærekraft en viktig sak, og hun mener kirken skal være en viktig stemme i denne utfordringen.

Frøydis Indgjerdingen mener miljø og bærekraft er en viktig sak for kirken i tiden fremover. Foto: Rune Selnes/TF

-Videre er jeg opptatt av at kirken skal stå på parti med svake og undertrykte grupper, og at kirken er flink til både å formidle - men enda viktigere å vise - nestekjærlighet i praksis, forteller Indgjerdingen.

I likhet med Hafstad mener også Indgjerdingen at det er spesielt viktig å engasjere seg i kirkevalget i år fordi valgresultatet legger føringer for folkekirkens fremtid. Hun er opptatt av at valget til bispedømmerådene også er et valg til Kirkemøtet, som er kirkens øverste beslutningsorgan.

-Her vedtas de store sakene som for eksempel hvor vidt man skal lage en liturgi for ekteskapsinngåelse for to av samme kjønn, sier Indgjerdingen.

-Det er imidlertid bare én av mange viktige spørsmål som skal avgjøres fremover; Det skal vedtas ny kirkeordning som vil ha implikasjoner på arbeidsgiverlinjer, finansiering og mye mer.

Publisert 12. sep. 2015 13:46