Teologisk studentutvalgets generalforsamling / TSU General Assembly

Vi kaller med dette inn til Teologisk studentutvalgets ekstraordinært generalforsamling i Kantina på Det teologiske fakultet, torsdag 01.november.2018 klokken 15:30.

 

---------------------------

We hereby summon you to the General Assembly of the Theological Stundents' Council in Cafeteria at the Faculty of Theology, on Thursday 1st of November 2018 at 15:30.

**ENGLISH DESCRIPTION FURTHER DOWN**

 

Teologisk studentutvalg er hovedorganet for studentene på TF til å spille inn saker til fakultetsledelsen og studentparlamentet. Vi vil gjerne høre om dine tanker om og rundt studiene, slik at TF og UiO kan bli bedre.

 

I generalforsamlingen skal vi endre vedtektene for TSU fra 2012. Vi ser at det er på tide med en endring, når både TF og studieretningene har blitt endret i stor grad fra 2012. I tillegg til dette har det også skjedd en endring gjennom tiden i antall studenter på de ulike studieretningene. Det som var et fakultet med flertall av teologi studenter før, utgjør nå RESA studentene flertallet av studentene på TF. Vi ønsker dermed at alle studenter skal være godt representert i TSU, og vil dermed endre strukturen for TSU-verv.

 

 

Siste versjon av TSUs innstilling til endring av vedtekter finner dere her. Vi har tatt med endringsforslagene som vi har fått fra studentene:

 

Det er også arena for å diskutere slike saker. På generalforsamlingen vil vi forsøke å holde diskusjonene til et minimum, slik at vi blir raskt ferdige. Etter møteformalia er over, blir Representant til Studentparlamentet og TSU-Leder igjen til å svare på ytterligere spørsmål og ta imot akkurat dine hjertesaker. 

 

Gamle vedtekter finner dere her.

 

Forslag til dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Gjennomgang av paragrafer i vedtekter som skal endres
  5. Diskursjon
  6. Stemme over endring i vedtekter
  7. Eventuelt

----------------------------------------------------

 

**ENGLISH**
The Theological Students' Council is theo main body for the students to communicate with faculty management and the student parliament. We would like to hear your thoughts on and around the studies so that TF and UiO can improve

At the general assembly we will propose changes to the TSUs' by-laws from 2012. We see that it is time for a change as both TF and fields of study have been changed to a large extent since 2012. In addition, there has also been a change over time in the number of students in the different fields of study. What was once a faculty with a majority of theology students, now sees a majority of RESA students. We therefore wish that all students should be well represented, thus proposing a change in the structure of TSU.

Specific changes we wish to propose, will be posted on our Facebook page (Teologisk Studentutvalg) on Friday 26.10.2018.

All legislative proposals and other proposals for matters that are to be addressed must be submitted to the TSU by Friday 26 October. 2018. This is done by sending the proposals to tsu@teologi.uio.no
Old statutes can be found here: https://www.tf.uio.no/livetrundt-studiene/organisationer/tsu/dokumenter/vedtekter/

This is also an arena to discuss such matters. At the general assembly we will try to keep the discussions to a minimum, so we can finish quickly. After meeting formalities are over, representatives' of the Student Parliament and the TSU leader will remain and answer additional questions.


Draft agenda:

- Approval of the notice.
- Approval of the agenda.
- Election of chairman and referent.
- Review of paragraphs in the by-laws to be amended.

- Discussion
- Vote for change in the by-laws.
- Other matters

Publisert 22. okt. 2018 17:28 - Sist endret 22. jan. 2019 13:15