Hva vi forsker på: Praktisk teologi

Illustrasjonsfoto: Subway Preacher Man 2006: NYC Street Photography by Matt Weber http://weber-street-photography.com/

Praktisk teologisk forskning utvikler kritisk og konstruktiv kunnskap om kirkelige praksiser, og andre praksiser med tilknytning til kirken. Forskningen utvikler forståelser som kan bidra til at praksisene som studeres utvikles og forbedres. 

Tradisjonelt har fagutviklingen funnet sted innen underdisiplinene liturgikk, religionspedagogikk, sjelesorg, pastorallære, diakoni og homiletikk og vært rettet mot å gi en forskningsbasert utdanning for mennesker som skal ut i kirkelig tjeneste. Forskningen er tverrfaglig og anvender metoder fra samfunnsvitenskap, systematisk teologi og filosofi, kirkehistorie, kjønnsteori og interreligiøse studier.

Som forskningsdisiplin er praktisk teologi i stadig utvikling. Forskere innenfor praktisk teologi er i økende grad interessert i praksiser som ligger utenfor de tradisjonelle kirkelige praksisene, og deltar i empiriske religionsforskningsprosjekter. Fagfeltet gir historisk og aktuell innsikt i hvordan de tradisjonelle kirkelige tjenestene utøves og representerer et bredt bidrag til å forstå religion i dagens samfunn.

Forskningsprosjekter

  • Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GiKT)
  • Preaching in Times of the European 'Refugee Crisis' (PiRC)
  • Sjelesorg i lokalsamfunn

Internasjonale nettverk