Vi forsker på: Etikk

Det er en voksende interesse for etikk og etiske spørsmålet i samfunnet i sin alminnelighet. På universitetsnivå er etikk et fagfelt som har fått stadig større betydning i de senere år.

 

Bilde av Helge Bøe www.helgeboe.no

Det finnes mange ulike tradisjoner og skoleretninger innen etikkfeltet. Ved Det teologiske fakultet er det særlig to ting som er karakteristisk for arbeidet med etikkfaglige spørsmål.

  1. Vi særlig arbeider med spørsmål som har med etikk i samfunnet å gjøre, dvs at etikk er en normativ refleksjon over det som – på godt og vondt – foregår i praksis, enten dette gjelder velferdsstatens verdigrunnlag og utvikling, påtrengende spørsmål knyttet til bioteknologi og medisinsk etikk, konflikter og dialog på tvers av religioner og kulturer eller spørsmål angående den enkeltes egen livsforståelse og livspraksis.
     
  2. Vi arbeider med etikk på et allment, fenomenologisk grunnlag der det etiske erfaringsgrunnlaget inngår i en åpen dialog med forskjellige tradisjoner og posisjoner i teologisk og filosofisk sammenheng, slik at etikk også blir en form for livstolkning. Som teologisk fakultet har vi en særlig kompetanse på etisk refleksjon i en kristen tanketradisjon, men ”det kristne” i denne tradisjonen er ikke noe som tas for gitt, det står tvert imot til diskusjon.

Etikk som forskningsfelt er knyttet til alle studieprogrammene ved fakultetet og kobler på sitt vis disse programmene sammen. Det gir en særlig kompetanse på profesjonsetikk og forskningsetikk, på etikk i forholdet mellom religion og samfunn og på kristen etikk.

Studier der du lærer mer om etikk

Du er kanskje også interessert i