Informasjon for deg som er stipendiat på TF

Som stipendiat er du midlertidig tilsatt på fakultetet, samtidig som du er tatt opp på ph.d.-programmet.

Stipendiaten som tilsatt

Et doktorgradsstudium er normert til 3 år og en stipendiat er vanligvis tilsatt for 3 år. Det kan gis mulighet for et 4. års tilsetting hvis avhandling er levert innen normert tid eller seks måneders tilsetting hvis avhandlingen leveres innen maks seks måneder utover normert tid. Som midlertidig tilsatt er forskningsdekanen din nærmeste leder. Medarbeidersamtale brukes ikke i normaltilfelle. Ph.d.-leder følger opp i årlig samtale med den enkelte.

Driftsmidler

Alle stipendiater har driftsmidler tilgjengelig som kan brukes på innkjøp, reiser osv. Beløpets størrelse for det enkelte år vil være budsjettavhengig, i 2019 lå det på kr. 16.000. Normalt legger man ut penger, og får så refusjon av utlegg. Det er også fra enkelte leverandører mulig å få tilsendt faktura, slik at fakultetet betaler direkte (f.eks. ved reisebestilling gjennom VIA Egencia, eller ved bokkjøp på Akademika). Økonomikonsulenten gir tilbakemelding 2 ganger i året om hvor mye penger den enkelte har igjen på driftskontoen. Hvis du har behov for å få vite dette på andre tidspunkter, kan du henvende deg til økonomikonsulenten.

Gjennomføringsstipend

Ordningen gjelder alle stipendiater med 3-års tilsetting ved Det teologiske fakultet og innebærer tilbud om forlenget tilsetting etter innlevering av doktoravhandlingen til normert tid.

Retningslinjer for gjennomføringsstipend (pdf)

Standardavtale for gjennomføringsstipend (pdf)

Mal for individuell avtale for gjennomføringsstipend (pdf)

Pliktarbeid

Stipendiater som har blitt tilsatt i stilling utover tre år, har pliktarbeid i stillingen. Arbeidsoppgaver som kan inngå i pliktarbeidet er primært undervisning og eksamen. I tillegg kan det avtales andre faglige, administrative eller velferdsmessige oppgaver av en slik art som ellers ville ha blitt forventet utført av en fast vitenskapelige ansatt ved fakultetet.

Studiedekanen og studieleder holder møte med stipendiaten om planlegging av pliktarbeidet.

Representasjon i organer

De midlertidig ansatte har en tillitsvalgt ved fakultetet, som representerer de midlertidige overfor fakultet og ledelse. Den tillitsvalgte representerer stipendiatene i Programrådet for ph.d.-utdanningen. De midlertidige har også en representant i fakultetsstyret.  De midlertidige er også representert i innstillingsutvalget, som innstiller til tilsettingsutvalget i tilsettingssaker.

Ferieavvikling

Det er viktig at man søker om ferie i god tid før man tar ut sin ferie. Alle har rett til å avvikle 25 dager (5 uker) ferie pr kalenderår. Arbeidstakere som tiltrer etter 1. oktober har rett til å avvikle 1 uke ferie i tiltredelsesåret. Retten til å avvikle ferie er uavhengig av om man har opptjent rett til feriepenger.

Sykefravær

Du har plikt til å oppsøke lege og skaffe sykmelding dersom fraværet varer utover egenmeldingsdagene. Sykemeldinger leveres så raskt som mulig til personalkonsulenten, som registrerer sykmeldinger. Egenmeldinger registreres av den ansatte selv i HR-portalen.

Sykefravær over 14 dager gir rett til forlengelse av stipendiatperioden for så lenge sykeperioden varer. Personalkonsulenten regner ut forlengelse av stillingen etter mottatt sykemelding. Det er viktig at leder og personalkonsulent får beskjed om når sykemeldingsperioden er over.Etter ferdig sykemeldingsperiode, vil stipendiaten få brev om ny sluttdato. Det skal også regnes ut forlengelse av ferie i sykemeldingsperioder ut over 14 dager.

Permisjoner

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon er en lovfestet rett som gir rett til forlengelse av stipendiatperioden. Send søknad om foreldrepenger til NAV, med kopi til studiedekanen og personalkonsulenten 7-9 uker før fødsel. Søknaden må ledsages av en bekreftelse på datoen for fødsel fra lege/jordmor datert etter 26. svangerskapsuke.

Permisjonen forutsetter vedtak om innvilgelse av foreldrepenger fra NAV. Vennligst send inn kopi av vedtak fra NAV til personalkonsulent så snart det foreligger.

Hvis du har sykefravær under svangerskapet som er relatert til din graviditet, må du si fra om dette til din leder og personalkonsulent. UiO vil da kunne søke refusjon i arbeidsgiverperioden fra NAV. Skjema sendes deg for underskrift.

Ammepermisjon

Ammepermisjon er en lovfestet rett som gir rett til forlengelse av stipendiatperioden. En arbeidstaker som har 100 % stilling og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med lønn inntil 2 timer pr dag. Har man mindre enn full stilling gjelder andre regler.

Andre permisjoner

Husk at personalkonsulenten skal ha kopi av alle permisjonssøknader.

Publisert 26. mai 2015 16:56 - Sist endret 6. feb. 2019 10:10