Ellen Nordtun

Pastoral ledelse. Klargjøring og innholdsmessig avklaring av pastoralt lederskap

Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å klarlegge hva som inngår i pastorale lederskap. Pastoral ledelse er en ledelsesfunksjon som er lite beskrevet og det er foretatt lite empirisk forskning om presten som leder. Pastoralt lederskap er et begrep som er kommet inn i tjenesteordningen for prester i 2008, men fremstår med lite avklart meningsinnhold.

Med utgangspunkt i en teoretisk plattform og empirisk studiet av hvordan prester beskriver og forstår sitt lederskap, vil jeg i prosjektet utvikle og innholdsmessig avklare begrepet pastoralt lederskap. Med denne studien som basis skal prosjektet bidra til å utvikle en modell for pastoralt lederskap.

En dimensjon som ofte er fraværende og som ofte blir underbelyst i religiøse sammenhenger er maktforhold. Som del av analysen ønsker jeg å trekke dette aspektet inn. Hvordan oppfatter prester at denne delen harmonerer med den øvrige ledelsesdelen i deres hverdag?  

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om ledelsesdimensjonen i en prestehverdag og utvikle adekvat og empiribasert forståelse av pastoral ledelse. Siktemålet er å framskaffe ny kunnskap som kan forbedre ledelsespraksisen – å gi prester mer bevissthet i forhold til ledelsesdimensjonen ved yrket.

Veileder

  • Professor Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet
Publisert 29. mai 2015 15:02 - Sist endret 11. juni 2015 08:48