Tine Lambertz-Nilssen

Teologi og estetikk:

Kirkekunst og -arkitektur som teologisk kilde, utsagn og fortolkning.

En undersøkelse av Oslos kirkekunst og –arkitektur fra 1850 – 2015.

Sammendrag:

Den foreløpige problemstillingen er formulert slik:

Hva er sentralt og karakteristisk i nyere norsk protestantisk kristendom når kirkenes estetiske innhold og uttrykk legges til grunn?

Det overordnede målet med arbeidet er å komme nærmere kristendommens, troens og den kristne livstolkningens innhold slik dette kommer til syne i den norske kirke i dag, - det er altså nåtidig norsk protestantisme jeg ønsker å få belyst.

Dagens ’utgave’ kan oppfattes som del av en pågående prosess, - et resultat av alt som har skjedd inntil nå, og samtidig utgangspunkt for den videre utvikling. Jeg vil derfor ta for meg en periode som strekker seg fra ca. 1850 og frem til i dag, og ønsker å belyse hva som formidles som og om de teologiske kjernetema av og i den norske kirke, og avdekke om, når og hvorfor endringer har funnet sted. I dette arbeidet vil jeg studere kirkekunst og –arkitektur; - det er slik at kunst og arkitektur kan si noe annet enn, og kanskje noe mer enn, tekster kan, og på andre måter. Gjennom ’lesning’ av bilder og hus i tillegg til tekstene blir opplevelse og fortolkningsgrunnlag videre og dypere, og mulighetene for en bredt forankret forståelse bedre, - her finnes altså underutnyttede kilder til innsikt.

Ved å beskrive, analysere og fortolke kirkekunst og –arkitektur fra de siste 165 årene vil det være mulig å illustrere utvikling og endring i teologisk innhold og fokus, og dessuten påvise hendelser som har bidratt til utvikling og –brudd. Dette vil tydeliggjøre dagens situasjon og være med på å forklare den.

Det vil også være positivt om det på denne måten er mulig å bidra med stoff til kirkens arbeid med å finne veien videre, når den nå skal fremstå og formidle sitt innhold som en selvstendig og uavhengig institusjon i dagens og morgendagens sekulariserte og multikulturelle samfunn.

Ph.d.prosjektet kan oppfattes som en forlengelse/påbygning av masteroppgaven, som har følgende tittel: Teologi og estetikk: Hvilken betydning kan kirkerommet og dets utsmykking ha for tro og kristen livstolkning i dag?

Kontaktinformasjon:

Epost: tinelam(at)gmail.com

Veileder:

Professor Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet.

Publisert 29. mars 2017 13:14 - Sist endret 11. sep. 2017 09:41