Håkon Glommen Eriksen

Sosialarbeiderens profesjonsetiske utfordring og forståelser av selvet - bidrag til avklaring av en profesjonsetisk ambisjon og til forbedring av grunnlagsteori i  sosialarbeiderutdanningene.

Sammendrag:

I profesjonsetisk grunnlagsdokument for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie heter det i punkt 3.1. bl.a.: ”Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst, profesjonelt forhold til egne motiver og verdier”. Dette kan forstås som en henvisning til sosialarbeiderens selv forstått som identitet i form av grunnleggende verdier – og til sosialarbeiderens forhold til dette selvet. I sosialarbeiderutdanningene fokuseres denne profesjonsetiske utfordringen ikke bare innenfor profesjonsetikken, men også innenfor fag som dreier seg om ferdigheter til å utvikle og stå i gode relasjoner med brukere. Disse fagene vektlegger innsikt, helhet og utdyping i og av selvet, og autentisitet og ekthet.

Innenfor en tradisjon hvor selvet ikke ses som noe gitt, men som noe som blir til underveis, oppstår spørsmålet om ekthet og autentisitet kun er en relasjon mellom den man er blitt formet som og den måten man lever på, eller om det også er tale om en dypere ekthet og autentisitet som reiser spørsmålet om den måten man er blitt formet på eller har fortolket seg på, er en ekte og autentisk forming eller fortolking. Sosialarbeiderlitteraturen er ikke tydelig på hvilken av disse to forståelsene som legges til grunn for konkretiseringen av den profesjonsetiske utfordringen, men synes å helle i retning av den sistenevnte. Den grunnlagsteorien om mennesket som sosialarbeiderlitteraturen støtter seg på, er imidlertid konstruksjonistisk preget, og klarer ikke å gi gode forståelser av den dypere formen for ekthet og autentisitet.

Det synes altså som det er et sprik mellom den profesjonsetiske ambisjonen, og den teorien man bygger på når denne ambisjonen skal forstås. Dette fører til en uavklarthet innenfor sosialarbeiderutdannelsen når det gjelder mulighetene, begrensningene og prosessene knytte til det å bli kjent med seg selv og å være seg selv som forutsetning for å være etisk aktør.

I dette prosjektet vil jeg for det første bidra til å klargjøre innholdet i den profesjonsetiske ambisjonen om å ha et bevisst, profesjonelt forhold til egne motiver og verdier. Dette vil jeg gjøre gjennom intervjuer med erfarne sosialarbeidere. Videre vil jeg undersøke i hvilken grad den konstruksjonistiske teorien som påberopes, kan forstå og underbygge de subjektsfilosofiske forutsetningene for den profesjonsetiske ambisjonen. Min hypotese er at denne teorien bare delvis kan gi mening til den måten man forstår den profesjonsetiske ambisjonen på. Jeg vil derfor drøfte og utvikle en alternativ subjektsfilosofisk tilnærming på hermeneutisk-fenomenologisk grunnlag som jeg mener bedre kan forstå, underbygge og utdype ambisjonen om et bevisst forhold til seg selv. På denne måten ønsker jeg å yte et bidrag til et mer avklaret teorigrunnlag for denne delen av sosialarbeiderutdanningene.

Veileder:

Professor Svein Aage Christoffersen

Finansiering:

Ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer

Publisert 29. mai 2015 15:02 - Sist endret 11. juni 2015 08:55