Kompetanseområdet interreligiøse studier

Interreligiøse studier utforsker forholdet mellom ulike religioner og livssyn i spenningen mellom konflikt og dialog, samt religiøse endringsprosesser i pluralistiske samfunn.

Religiøs pluralisme preger Europa og Norge i stadig sterkere grad. Forholdet mellom verdensreligionene og temaet religionsdialog har fra 1997 vært en integrert del av studietilbudet ved Det teologiske fakultet. Samtidig har temaer som religionsdialog, islam i Norge, kristen-buddhistiske relasjoner, nyreligiøsitet, religion og sekularitet, samt religionsundervisning i en flerkulturell skole blitt viktige deler av fakultetets forskning.

Fra 2000 har dette feltet vært definert som et særskilt satsningsområde ved fakultetet, under overskriften "interreligiøse studier”. Studier og forskning på feltet tar for seg interreligiøse relasjoner men også forholdet mellom religion og samfunn i videre forstand (for eksempel spenningen mellom religion og sekularitet og forholdet mellom religion og menneskerettigheter)

Kompetansefeltet omfatter også komparative religionsstudier i et historisk perspektiv. Hovedfokus er likevel dagens dynamiske møte mellom religioner og livssyn – lokalt og globalt. Som en aktør i religiøse endringsprosesser ønsker fakultetet ikke bare å drive interreligiøse studier men selv å bidra til den levende dialogen og til den nødvendige refleksjonen omkring denne.

Interreligiøse studier er et viktig aspekt ved det tverrfakultære forskningsprogrammet Religion i pluralistiske samfunn (PluRel, 2009-) og var også en sentral del av forskningsprogrammet Religion i globaliseringsalderen (2001-2005).
 


Fast ansatte med tilknytning til kompetansefeltet:

Forskere og stipendiater med tilknytning til kompetansefeltet:

Internasjonalt samarbeid

Fakultetet er tilknyttet European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS). ESITIS publiserer tidsskriftet Studies in Interreligious Dialogue.
 

 

 

Publisert 3. mars 2010 11:47 - Sist endret 27. juni 2018 09:07