Retningslinjer for fakultære forskergrupper

Vedtatt av dekanen 21. januar 2019. 

1. Formål

Det overordnede målet for forskergruppene er å styrke forskningens kvalitet og volum ved bl.a. å:

 • utvikle og styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet
 • skape gode vilkår for publisering på høyt nivå
 • fremme utvikling av eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • skape attraktive forskningsmiljøer for fast og midlertidig vitenskapelige ansatte, samt masterstudenter.

2. Kriterier for opprettelse av en fakultær forskergruppe

 • Forskergruppen må ha minst tre medlemmer som er fast vitenskapelig ansatt, og minst to medlemmer i rekrutteringsstillinger.
 • Forskergruppen må ledes av en fast vitenskapelig ansatt ved TF.
 • Det må foreligge konkrete planer om publisering og/eller eksternfinansierte forskningsprosjekter som det redegjøres for i søknaden
 • Forskergruppen må i sin virksomhet inkludere karrierebyggende tiltak for medlemmer i rekrutteringsstillinger. 
 • Forskergruppen forplikter seg til å utvikle og løpende oppdatere en egen nettside. 

Det vil være meritterende dersom:

 • en eller flere i forskergruppen i løpet av de tre siste årene har søkt eksterne forskningsmidler
 • en eller flere i forskergruppen i løpet av de tre siste årene deltatt i internasjonale forskningsprosjekter
 • forskergruppen samlet scorer høyt når det gjelder på gjennomsnittlige publikasjonspoeng de tre siste årene (søknadsåret unntatt)

3. Søknad

Fakultære forskergrupper lyses ut hvert tredje år, og lyses ut for 3 år av gangen. Søknadsfrist angis i egen utlysning. Søknad leveres i eget nettskjema, og det skal lastes opp en forskningsplan på inntil 5 sider som beskriver den tiltenkte gruppens forskningsaktivitet og organisering. Den må inneholde bl.a. konkrete planer for søknader om ekstern finansiering og/eller publisering, samt planer for karrierebyggende tiltak for yngre medlemmer

I nettskjemaet skal det blant annet redegjøres for gruppens sammensetning, publisering i tellende kanaler siste tre år for gruppens medlemmer med synliggjøring av snittet for gruppen som helhet, og aktiviteter med hensyn til eksternfinansiert virksomhet og deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter de siste tre årene.

Fakultetet har et maksimum på tre eller fire når det gjelder antallet fakultære forskergrupper. Ved flere søknader enn dette vil det innebære en intern konkurranse mellom søkerne. Nye forskergrupper blir endelig godkjent av forskningsdekanen etter behandling i FSU.

4. Midler til de fakultære forskergruppene

Godkjente fakultære forskergrupper finansieres av fakultetet med et fast årlig beløp. Forskergruppene kan i tillegg søke om interne forskerstøttemidler. 

 

 

 

Publisert 11. des. 2018 10:22 - Sist endret 22. jan. 2019 09:12