Disputas: Adelheid H. Hillestad

Adelheid H. Hillestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem."

Tid og sted for prøveforelesningen

Prøveforelesningen vil finne sted 24. mai 2019 kl. 10.15 - 11.00 i auditorium U40. 

Mer informasjon om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kennet Asplund,  Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stockholm (førsteopponent)
  • Professor Eivind Engebretsen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (annenopponent)
  • Førsteamanuensis Birgitte Lerheim, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Prodekan Anders Runesson.

Sammendrag

Avhandlingens hensikt er å gi en analyse av fellesskap mellom beboere med utgangspunkt i en studie av hverdagslivet på to skjermede avdelinger i to sykehjem. Analysene er basert på ett års etnografisk feltarbeid og perspektiver innenfor fenomenologi, romteori og den humanistiske demensforskningen. Fenomenologiske innsikter om menneskers subjektivitet og det å være sammen med andre danner grunnlag for et aktørperspektiv som står sentralt i studiens utforsking av beboernes samhandling. Romteori trekkes inn for å belyse noen mulige bakenforliggende fysiske og organiserende strukturer som kan ha betydning for beboernes muligheter for en opplevelse av fellesskap. Ulike samhandlingsmønstre mellom beboerne ble identifisert i de to avdelingene. Beboerne hadde forskjellige måter å agere og samhandle samt ha omsorg for hverandre på. Gjennom sin væremåte både påvirket og forsterket beboerne avdelingenes atmosfære og dynamikk. På bakgrunn av analysene og diskusjonen argumenteres det for å utvide forståelsen av personsentrert omsorg til å se personer med demens som aktører som både påvirker og skaper fellesskap. Avhandlingen søker dermed å bidra til en utvidelse av det relasjonelle fokuset i personsentrert omsorgspraksis til også å omhandle samhandling og relasjoner mellom grupper av personer med demens.

 

Publisert 11. apr. 2019 10:49 - Sist endret 15. mai 2019 09:35