Disputas: Ole Jakob Løland

Cand.theol. Ole Jakob Løland vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Pauline Refigurations. A Study in the Reception of Paul the Apostle in the Works of Jacob Taubes and Slavoj Žižek".

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 21. april kl. 10.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Les mer om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Ward Blanton, Religious Studies, University of Kent (førsteopponent)
  • Professor Jayne Svenungsson, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds Universitet (annenopponent)
  • Marianne Bjelland Kartzow, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Studiedekan Oddbjørn Leirvik

Sammendrag

Avhandlingen «Pauline Refigurations» undersøker bakgrunnen for den filosofiske interessen for Paulus i nyere kontinentalfilosofi. Gjennom analyser av de filosofiske skriftene til Jacob Taubes (1923-1987) og Slavoj Žižek (1949-) viser avhandlingen vilkårene for hvordan Paulus leses som en forløper til moderne psykoanalyse og tolkes som en revolusjonær politisk tenker for vår samtid.

Det sies ofte at Bibelen har vært en av grunnpilarene for vestlig tenkning, ved siden av gresk filosofi. Når det gjelder Bibelens påvirkning på idéhistorien kan Paulus’ brev sies å stå i en særstilling.

De moderne filosofene Jacob Taubes og Slavoj Žižek leser begge moderne psykoanalyse og politisk revolusjon som en arv fra Paulus. Mens Taubes ser på Sigmund Freud som en etterkommer av apostelen, hevder Žižek at ingen har frem til i dag overgått innsikten og kritikken av loven som kommer til uttrykk i Paulus’ brev. Særlig det paulinske motivet om «frihet fra loven» leder Žižek til konklusjonen om at Paulus’ brev inneholder en radikal politisk visjon som i dag virkeliggjøres av grupper utenfor de kristne kirkene.

Mens Žižek nærmer seg han som har blitt kalt «kristendommens andre grunnlegger» som en marxistisk ateist, leser Taubes Paulus ut fra sitt ståsted som en jødisk rabbiner og religionsfilosof. Paulus’ brev er kanoniske tekster som har blitt lest svært mange ganger. Men fordi begge bringer inn forutsetninger som er ukonvensjonelle, gir deres filosofiske lesninger en anledning til å se på tenkningen til kristendommens første ideolog med nye øyne. Samtidig påviser avhandlingen på hvilken måte filosofenes «nye» lesninger av Paulus allerede er formet og betinget av eldre lag og nivåer i en lang fortolkningshistorie hvor særlig lesningene til kirkefaderen Augustin og religionskritikeren Friedrich Nietzsche allerede ligger under som sentrale forutsetninger.

Dette er en studie i hvordan tekstene til kristendommens første teolog blir aktualisert innenfor en bredere filosofisk debatt. Det er derfor også en demonstrasjon av hvordan moderne distinksjoner mellom teologi på den ene siden og filosofi på den andre, eller mellom religion og sekularitet, overskrides og reforhandles i nye intellektuelle diskusjoner og kontekster.

Det nye med dette er at «kristendommens andre grunnlegger» har vært et særlig omdreiningspunkt for en slik debatt. Den mangetydige og problematiske arven fra Paulus har blitt et spørsmål om religionens aktualitet og verdi.

Sammendrag på engelsk (pdf)

 

Publisert 8. mars 2017 15:04 - Sist endret 11. apr. 2017 14:13