Islam Nets Peace Conference 2012: Fredligt budskap i utmanande form

Den 27-29 april 2012 arrangerade Islam Net sin årliga Peace Conference, en tradition sedan 2010, där de bjuder in muslimer och icke-muslimer till dialog om vad sann islam är. Veckan före konferensen intervjuade NRK religionsforskaren Lars Gule om evenemanget, somförklarade att detta är en extremistisk, domedagsfokuserad form av bokstravstroende islam. Jag deltog under alla tre dagarna (utom de två sista föreläsningarna) tillsammans med en kollega. Efter första dagen var jag och kollegan upplivade: kombinationen av humor och allvar, skratt och tårar, svavelpredikan och intellektuella utmaningar var oväntad, och oväntat medryckande.

Eftersom vi båda är kvinnor satt vi i damavdelningen av konferenshallen. Männen satt framför oss, fullt synliga; men män och kvinnor gick in genom olika ingångar. När vi på morgonen den andra dagen kom till konferenshallen möttes vi av ett nyhetsteam från NRK. De fick inte komma in och filma, men var välkomna att delta i konferensen. De valde istället att intervjua kvinnor som köade vid ingången om varför det är olika ingångar för män och kvinnor. Nyhetsinslaget som sändes handlade om könssegregering, med fördömande uttalanden om konferensen från nätverket Likestilling-Integrering-Mangfold (LIM). Ingenting av glädjen och engagemanget, reflektionerna, eller allvaret i de frågor som avhandlades under konferensen kom fram.

Mer inblickar får man i inlägget Ennå-ikke-muslim av Ellen Reiss, som deltog i konferensens första dag. Men Reiss drar också slutsatsen att detta är en problematisk form av islam karakteriserad av könssegregering och bokstavstro, och att deltagarna är okunniga om implikationerna av vad som predikades under konferensen. Reiss hävdar också, i likehet med Gule, att detta inte är en genuin inbjudan till dialog utan en missionerande rörelse.

Översettning

Jag fick ett helt annorlunda intryck av samma konferens. De frågor som restes av huvudarrangören, Fahad Qureshi, och de inbjudna predikanterna är frågor som engagerar många av oss, och jag menar att Islam Nets medlemmar står närmare ’mittfåran’ i debatten om integration än man kan tro. Utmaningen för Islam Net, oss akademiker och allmänheten handlar om översättning. Som demokrati- och dialogfilosofen Jürgen Habermas påpekar i sina senaste essäer om religion och offentlig debatt så delar religiösa och icke-religiösa medborgare ett ansvar att vilja finna gemensamma beröringspunkter vad gäller uppfattningar om vad som är ’det allmänna goda’. Det förutsätter, enligt Habermas, att religiösa medborgare kan översätta sina religiöst formade argument till termer som kan förstås också av icke-religiösa. Icke-religiösa medborgare har ansvar att ta religiösa medborgares argument på allvar, som bidrag till debatten om ’det allmänna goda’. Mitt intryck är att Islam Net har viljan att gå in i en sådan översättningsprocess, medan det saknas vilja från allmänheten att gå dem till mötes. Jag ska förklara varför jag har det intrycket.

Konferensens huvudtema framgår av namnet: Peace Conference. I år var temat extra angeläget. Fahad Qureshi inledde konferensen med att påminna publiken om att en etnisk norsk terrorist den 22 juli 2011 mördade 77 personer för deras uppfattning att muslimer har rätt att leva i fred i Norge. Norska muslimer har därför ett ansvar att förklara och leva islam så att allmänheten förstår att muslimer är goda människor som bidrar positivt till samhället. Konferensens föreläsningar bidrar till detta genom att förklara vad rätt islam är.

Rätt islam är, för Islam Net och för de inbjudna predikanterna, att följa Profetens föredömliga handlande - på arabiska sunna. De delar den tron med alla andra muslimer, men jämfört med flertalet så ger de principen om Profetens sunna en särskild betydelse. De tror att de flesta problem som muslimer möter som individer och som grupp beror på att de har felaktig uppfattning om islams tro, och att de därför inte följer Profetens sunna. Lösningen är därför att förstå och leva islam på rätt sätt. Islam Nets syfte är därför att ’bjuda in’ muslimer och icke-muslimer till denna förståelse.

Att acceptera inbjudan är en intellektuellt stimulerande och krävande uppgift. Det finns ingen enkel formel för hur man ska förstå islams tro, eller för vad Profetens sunna är. Visst, Koranen säger att Gud är En och att människor inte har del i Guds natur, men vad innebär det, rent praktiskt? I olika situationer? Och det finns tusentals traditioner om Profeten (på arabiska hadith). Det gäller att analysera vilka som är relevanta för den situation man själv befinner sig i – och i den processen måste man ta hänsyn till olika tolkningar även av hadith. De som följer det budskap som predikades på Peace Conference är därför ständigt sysselsatta med att tolka och diskutera Koranens och hadithernas läromässiga och praktiska betydelse. Det är fel att säga att Islam Nets medlemmar följer islams skrifter mer ’bokstavligt’ än andra muslimer; mer korrekt är att säga att de tolkar dem för vägledning i situationer där andra muslimer inte bryr sig om att göra det.

Vardagsproblemer

Konferensens predikanter gav olika exempel på detta. Publiken var övervägande ungdomar, och en hel del föräldrar. Predikanterna var väl införstådda med de utmaningar som unga muslimer lever med till vardags, och de formade sitt budskap om vad som är rätt islam därefter. Den viktigaste teologiske predikanten var Abdur-Raheem Green, som förklarade att islam bara är rätt tro när den är förankrad i människans hjärta, ett symboliskt organ som rymmer individens innersta identitet och intellekt, och som är den ’plats’ där kunskapen om Gud tar form. Hjärtats kunskap om Gud är det som ger inre frid och tillfredsställelse.

I sitt föredrag vävde Green samman sin teologi om hjärtat med en liknelse om skräpmat (junk food, på engelska): den vars hjärta är tomt på Gud saknar inre fred och letar ständigt efter olika stimuli att fylla tomrummet med, med samma effekt som när vi istället för näringsrik kost mättar vår hunger med de snabba kalorierna i junk food: vi får ett sockerrus som går över efter en halvtimme, så att vi måste äta mer, och mer, och mer, även om vi vet att det förstör vår hälsa. Valet av junk food som liknelse är inte tillfälligt. Forskning  visar att vissa grupper med bakgrund i muslimska länder lider mer av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes som följd av dåligt kosthåll och dålig förebyggande hälsovård än befolkningsgenomsnittet. Junk food är något som många i publiken kan associera till, och Greens budskap är att rätt islam ger en känsla av inre fred och tillfredsställelse som hjälper individer i kampen mot skadliga beroenden.

Andra vardagsproblem som predikanterna tacklade handlade om familjelivet. ’Tvångsäktenskap’, dvs. när ett barn tvingas att gifta sig med en partner som föräldrarna har valt (ofta en kusin), fördömdes: äktenskap ska ingås frivilligt, annars är det inte rätt islam. Att hämta partners åt sina barn från föräldrarnas hemland är inte heller rätt islam: ’Varför har ni lämnat Pakistan om ni måste hämta partners åt era barn från samma by som ni själva kommer ifrån?’ frågade predikanten Hussain Yee retoriskt. ’Om ni inte kan låta era barn välja sina partners bland den norska befolkningen, varför bor ni i Norge?’ Norska myndigheter driver en nationell kampanj mot tvångsäktenskap, och de får uppbackning i den saken av Islam Nets predikanter.

Shaykh Riad Ouarzazi kritiserade traditionella muslimska könsroller där män uppfostras att vara återhållsamma med att visa känslor för sin hustru och sina barn. Istället gav Ouarzazi flera exempel på hur Profeten öppet visade sin kärlek till hustrun Aisha, och hur de hade kul tillsammans. Ouarzazi använde dessa berättelser om Profeten för att ge islamsk legitimitet åt värderingar som lärs ut i norska skolor och institutioner. Ett annat exempel på hur traditionerna om Profeten tolkas efter rådande villkor är de om lägsta ålder för äktenskap. Traditionerna (som är från 600-talet) säger att äktenskap kan ingås vid 9 års ålder och fullbordas vid 13. I Norge idag är 16 lägsta lagliga åldern för äktenskap, och det var också den ålder som angavs av konferensens juridiska expert på islamska äktenskap, Shaykh Hussain Yee. Detta är tolkning, inte bokstavstro.

Ett annat problem som ofta associeras med vissa grupper av muslimer är gäng- och gangsterkultur. Det är en del av vardagen för de ungdomar som växer upp i sådana miljöer, och en kultur som Islam Nets predikanter tog skarpt avstånd från; det var nog det tema där de använde de mest dramatiska fördömandena. Rätt islam är att bekämpa kriminalitet i alla former, var budskapet. Med tanke på den uppmärksamhet som ofta riktas mot förhållandet mellan muslimer och judar – och med tanke på att extremhögern numera ofta påstår sig sympatisera med Israel – så var det intressant att höra predikanternas svar på publikens frågor om Profeten och judarna i Madina, som han gick till krig emot. Ouarzazi betonade att kriget var på grund av att en judisk stam bröt sitt fredsfördrag med Profeten och hjälpte hans fiender, inte på grund av att Profeten hyste fiendskap mot judar. Abdur-Raheem Green poängterade i ett svar på en annan fråga från publiken att judar och muslimer har en gemensam historia av lidanden under de kristna korstågen, och han drog parallelen till Breiviks korstågsideologi och betonade vikten av solidaritet idag.

Särskild tonvikt lades också på Profetens barmhärtighet och förlåtande natur. Shaykh Ouarzazi citerade flera traditioner där Profeten tillrättavisade sina följeslagar när de blev upprörda över icke-muslimers sätt att bemöta Profeten och muslimerna och deras helgedomar. Ingen som inte har full kunskap om islam kan straffas för vad han eller hon gör mot muslimer och islam, var Ouarzazis budskap, och väldigt få ens bland muslimer har full kunskap om islam. Därför ska barmhärtighet och förlåtelse vägleda rätt troende muslimers bemötande av både muslimer och icke-muslimer.

Som Lars Gule påpekade spelar Domedagen en central roll i Islam Nets syn på islam – men det gör den också i islam generellt. Vetskapen att Domedagen är väldigt nära ska göra muslimer medvetna om sitt moralisk ansvar att leva enligt islam, vilket är till det bästa för alla människor, även icke-muslimer. Däremot får man inte spekulera i när Domedagen kommer; det vet bara Gud. Detta budskap fick publiken höra som avslutning på den första dagen, då Abdul Jabbar gav den mest svavelosande beskrivning av Domens Dag som jag någonsin har hört. Men även den predikan innehöll en del guldkorn: det VAR befriande att höra att Harun Yahya, den reaktionäre turkiske konspirationsteoretikern som sprider tonvis av kreationistiska läromedel till skolor i den muslimska världen och bland muslimer i Europa, är en icke-troende som kommer att få sitt straff, På Den Dagen.

Det är väl känt bland akademiker att kvaliteten på ett konferenspaper är helt avhängig av hur bra föreläsarens skämt är. Även med den måttstocken hamnar Islam Nets inbjudna föreläsare väldigt högt på min skala av lyckade konferenser.
 

Ulrika Mårtensson er professor i religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 

By Ulrika Mårtensson
Published June 13, 2012 3:49 PM - Last modified Sep. 25, 2019 2:52 PM
'

Islam Net and the "correct" Islam

It is admirable that Ulrika has taken the effort to attend a conference by an organisation that has had a lot of negative attention in the media; and that she has tried to sketch a more nuanced image of Islam Net. But after reading her blog, I wondered whether she has ever visited any other Muslim youth organisation.

As a historian studying minority organisations (with a special focus on Muslim organisations) I must say that many of the things she praises Islam Net and its conference for, are actually very common among Muslim youth organisations in Norway and in other European countries. The willingness to enter into dialogue and explain different opinions and religious practices, the use of jokes and "modern" examples, the increasing role for women, the critical, active and self-conscious attitude with which youngsters engage in text-interpretation (often with the help of the internet): you can find it anywhere across denominations (Twelver Shia, Hanafi Sunni, Salafi, etc.), and across the demarcations of being "conservative/fundamentalist", "traditional" or "liberal/modernist" (whatever those terms may mean).

What seems to differentiate Islam Net from many other youth organisations in Norway is first of all their admirable amount of financial and personal resources. Many youth organisations with similar numbers of members can only dream of renting Ekeberghallen for a conference. This is probably one of the reasons why Islam Net has received so much attention from the media and from the academic world - both positive and negative. Secondly, Islam Net stands out for its strong claim of "owning the right Islam in contrast to all other Muslims." I can only agree with Marius Linge and Ellen Reiss when they write that many Muslims have been called "kafir" simply because they had different points of view. Not long ago, Islam Net''s leader claimed publicly that Muslims who don''t support death penalty are "kafirs" and should not be called Muslims. A public and critical response by another Muslim youth organisation led to several months of Facebook-harassment by Islam Net''s leadership - room for dialogue was far to be seen.

In my opinion, Ulrika should be far more critical towards Islam Net''s claims about the "correct Islam". She writes:

Sedan stämmer det naturligtvis som Marius Linge påpekar, att muslimer som inte är salafi-inspirerade också menar att de följer Profetens sunna; men det är ändå tydligt att många som söker sig till Islam Nets form av islam är extra intensivt sysselsatta med att tolka Koranen och hadith i sitt vardagsliv. De tar också andra etiska principer med förankring i skrifterna på extra stort allvar, bland annat principen att "påbjuda det som är till nytta och bekämpa det som är skadligt" (och vad som är nyttigt respektive skadligt blir då också ett ständigt återkommande tema för diskussioner).

It is really a mistake to believe that other Muslims are less actively engaged in interpreting sacred texts and applying them in their daily lives. There certainly are differences between individuals, but the effort can be found everywhere: not more within Islam Net than among other organisations. Also the ethical principles that Ulrika mentions can be found everywhere. But different groups and individuals reach different conclusions, and few groups have such a strong truth-claim as Islam Net.

I hope that Ulrika does not mean to say that Islam Net''s members are more self-conscious - or less ignorant - about their religion or that they are more active in finding out the "truth". Supporting Islam Net in their claim for the truth would not only be wrong from an academic point of view, it would also be dangerous. We live in a world where many Muslims are persecuted and killed simply because they have the "wrong" faith. We only have to look at the regular killings of Twelver-Shiites in Parachinar by Taliban-sympathisers in Pakistan, the bombing of pilgrim sites in Iraq, the oppression of non-Wahabis by the Saudi government or the recent terrorist attack on a Shiite mosque in Brussels by a salafi-oriented Muslim to find examples. A returning argument for these persecutions is always that the victims were "kafirs" that had to be killed to prevent them from "ruining the religion from within." Fortunately we have not witnessed this in Norway yet.

In short: Ulrika has written a nuanced blog about a highly controversial conference. But real religious dialogue always starts with admitting that the believer is not all-knowing, and with admitting that disagreement does not always mean ignorance.

Skrevet av: Margaretha Adriana van Es

'
anonym@webid.uio.no - Aug. 6, 2012 1:53 PM

Expanding from the Conference to the Context

It is true that all the preachers invited to the Peace Conference belong to the Ahl al-Sunna wa'l-Jama'a ('The People of the Sunna and the Community') and their specific methodology. However, there are Question and Answer sessions in which anyone can pose questions. Fair enough, the time is then limited, as Margaretha points out. But it is also up to other Muslim organisations and the general public to invite representatives of IslamNet.

The lecture by Abdurraheem Green at the conference about the controversial concept al-Wala' wa'l-bara' ("loyalty and disavowal") was a clear opening towards both other Muslims and non-Muslims compared with other more exclusive interpretations of the same Quranic concept. To some Salafis this concept means that Muslims must be loyal only to Muslims, and among Muslims only to those of the true faith, and that they must disavow and distance themselves from erring Muslims and non-Muslims. Green instead offered an interpretation which he referred to the Saudi Shaykh Ibn al-Uthaymin, saying that "loyalty" must not be confused with "affection" and "love", and that Muslims could and should love erring Muslims and non-Muslims. The question of "loyalty", according to Green, becomes important only when Muslims are pressured to renounce or violate Islam or fellow Muslims, at which point their highest loyalty is with Muslims. Then of course the question remains as to what constitutes violation of Islam?

As I wrote in my original post, all preachers explained Sharia and Islam in terms compatible with Norwegian law. And, following Margaretha's recommendation to draw in some "context" to the conference, the preacher (Shaykh Shady Suleiman) at a somewhat later conference organised by IslamNet in Trondheim, in a reply to my question, explained that Sharia must comply with Norwegian law. Furthermore, on another question from the audience, he explained that Muslims must solidarize within the community, even across traditional "sectarian" lines. In his lecture he emphasised that Muslims (of both genders -- in appropriate ways) must engage in all of society: education, politics, professional life, as part of da'wa. So yes, there is a lot going on in the "context" to the Peace Conferences.
 

Skrevet av: Ulrika Mårtensson

anonym@webid.uio.no - Aug. 28, 2012 12:24 AM

Dialogue and Defence of the True Faith

As I wrote in my original post, all Muslims believe that Islam requires that one follow the Prophet's sunna. I am indeed aware that there are other ways of doing this than the way represented by IslamNet's invited preachers, as I have a life-long (literally) familiarity with Islam in its various everyday forms. However, my blog was about IslamNet's conference specifically, because the interviews and statements given by other academics and debaters expressed the view that IslamNet and its conferences are representations of an extremist Islamic standpoint.

This is what I intended to nuance, by saying that THE PREACHERS AT THIS PARTICULAR CONFERENCE (as distinct from what other people associated with IslamNet or Salafism may or may not have said and done over the years) preached a much more mainstream message than one could read out of other descriptions of the same event. Nevertheless, they do all represent a specific Islamic methodology in applying hadith to everyday life which distinguishes them from other Muslim scholars. At the level of doctrine and discourse the difference is palpable. When these preachers (nb: these) talked about "ignorance" on behalf of those who criticize Islam, or their way of understanding Islam, it was an invitation to majority society to listen to their arguments.

As I said in my reply to Ellen Reiss, dialogue does not require agreement but the readiness to listen to the other's arguments. There was nothing that was said in the lectures that excluded readiness to listen. In fact, the Roman Catholic Church in the document Dominus Iesus (2000) defines all other Christian churches as heretics who should return to the only true teaching that is represented by the Roman Catholic Church, and Jews and Muslims as potential converts to Roman Catholic Christianity. This exclusivity does not prevent the same Roman Catholic Church from practicing dialogue with Muslims, for example, or with other Christians. IslamNet's preachers represent a similar position vis-à-vis other Muslims (Shiites, Sufis, rationalist theologians, etc.) and other religions: they are wrong and should return to the truth. But as with the Catholic church, this does not exclude the possibility of dialogue.

Skrevet av: Ulrika Mårtensson

anonym@webid.uio.no - Aug. 28, 2012 9:34 AM

IslamNet and Dialogue

I strongly appreciate Ulrika's effort to respond to my comment. But her response also raises new questions. Ulrika claims that IslamNet's conference showed room for dialogue, despite IslamNet's strong claims for owning the truth. I certainly agree that in order to engage in dialogue one does not have to submerge in total relativism. Even more, it can be more fruitful to start off with the idea that one's own beliefs are (a bit) better than those of others and then openly discuss the similaties and differences with the other (i.e. to agree that one disagrees), than to force oneself into the idea that all beliefs are equal.

However, in the case of IslamNet's conference, I am very curious where that space for dialogue was actually given. As far as I know (I could not attend the conference but did read the posters) all speakers were salafi-oriented men. No speaker of an other religion or denomination was invited to actually have a dialogue with. IslamNet's actions outside the conference are relevant here, because the organisation's strong record of Facebook-harassment (and its general unwillingness to participate in constructive talks where others get the chance to speak for more than 5 seconds) indicate that IslamNet is not so open to dialogue at all. Ulrika is right that her original post was about the conference specifically and not about IslamNet as a whole. But this does not mean that the conference should be analysed totally out of context.

Yes, IslamNet manages to translate its beliefs to a language that both Muslims and non-Muslims can understand, thereby giving outsiders the chance to take notice of their stances. But is that by default dialogue, or is it just preaching? It is still possible that the conference did express room for dialogue, but with the given context that requires some explicit evidence.

Skrevet av: Margaretha Adriana van Es

anonym@webid.uio.no - Aug. 28, 2012 10:45 AM
Add comment

Commenting is disabled on this resource.