Funeral Sermons

The Protestant funeral sermon appeared in the middle of the 16th century and became one of the most popular literary genres in Protestant areas. The reformers’ emphasis on justification by faith alone changed the perspective on the deceased and the function of his or her memory. The reformers rejected the idea that souls in purgatory could be helped by prayers and indulgences by the people still living. Instead of appealing to continued prayers of the living, the deceased were described in the funeral sermons as positive examples of faith.

More than 40 printed funeral sermons are preserved from Denmark-Norway before 1600, written on the deaths of royal and aristocratic individuals. The oldest is the funeral sermon for Herulf Trolle, written by Niels Hemmingsen in 1565. The funeral sermon is soon established as a an oral and literal genre, and about 275 funeral sermons, mostly for the aristocracy, printed before 1650, are preserved.


The printed sermons consist of three main parts: a dedication or introduction, a biography of the deceased and a sermon based on a Biblical text. The publications often offered both consolation as well as theological explanation on death, as seen in the available examples below. 
 

An online database of Danish-Norwegian funeralsermons and their sources is available on degnehistorie.dk


Some of the printed funeralsermons are available online. The follwing are digitalized by the National Library of Norway:

Funeral sermons by Niels Hemmingsen (1513-1600):
 

1570 En Predicken som vaar vdi Erlig oc Velbyrdig Mands oc strenge Ridders Her Maagens Gyldenstiernis Begraffuelse vdi Kiøbenhaffn på den siætte dag Martij Aar 1570


1571: En Predicken Om Christne Menniskis Aandelige Strid oc Seieruinding ved Troen oc en god Samuittighed, Predicket vdi Erlige velbyrdige oc salige Otte Ruds begraffuelse 18. Julij 1571


Funeral sermon by Anders Vedel (1542-1616):


1592: Om Menniskelige liffs Kaarthed, Elendighed, Wstadighed oc Bestemte Tid, oc hvad Raad oc Middel derimod skal bruges ... Fremsæt til Ligpredicken vdi Erlig oc Velbyrdig, Salig Frue Ingeborg, Albret Frisis til Haraldskier ... Begraffuelse den XIII. Dag Octobris, anno Domini 1591


Funeral sermon by Peder Vinstrup (1549-1614):


1594: Ligpredicken Som i Erlige, Velbyrdige oc Salige Herris Niels Kaasis ... Begraffuelse bleff sørgelige holdit i vor Frue Kircke i Kiøbenhaffn


Funeral sermon by Christen Nielsen (xx):


1589: Mose Gvds Mands Bøn, i den XC Psalme, At betencke Døden, Oc huad forstand Mennisken giffuis aff Dødzens betenckelse : Predicket vdi Erlige , Velbyrdige, Gudfryctige, oc salige Frw Birgitte Rosencrantzis Begraffuelse, i Nesby Kircke


Funeral sermons by Niels Arctander (1561-1616):


1596: Christi Testamente Oc yderste villie mod sine Børn : aff hans Bøn Iohan:17 Udi Erlige, Velbyrdige oc Salige Niels Jønssøns til Torstedlund Begraffuelse i Prædicken faaregiffuit


1600: Trøst oc Raad : 1: Naar Gud i Kaarssens tid tøffuer met hielpen oc Bønhører icke strax, 2: Imod fortuifflelse ... : faaregiffuen Vdi ... Frue Christine Rosenkrantzis, Erlig oc velbyrdig Niels Skrams ... kiere Husfruis Begraffuelse


1601: En Christen Underuisning Om Dødsens Vished oc Timens, Stedens oc Maadens Wuished : Vdi Erlig oc Velbyrdig mands, salige Niels Juls til Kongstedlund Begraffuelse den 24. Iunij Anno 1600 i Kongsløff Kircke faaregiffuen


1601: En Predicken Aff Ezechielis 24. Cap. Om hans allerkierste Hustruis hastige død oc affgang : Vdi Erlig, Velbyrdig oc salige Fru Elizabeth schrams, Erlig oc Velbyrdig Mands Henrich Belows til Spøtterup Kiere Husfruis ligs nedsettelse : holden vdi Viborg Domkircke den 21. Decem. Anno 1600


1602: Om den Første oc anden Død oc Opstandelse : En Nyttig oc Trøsterig Vnderuisning vdi Erlig oc Velbyrdig Mands, salig Jacob Sefelds til Visborg, fordum Danmarckis Rigis Raads oc Kong. Majest. Befalningsmands ... Jordefærd den 23. Decembris Anno 1599, vdi Visborg Kircke faaregiffuen oc Predicket


1603: Lifsens Stige : Det er, En mercelig Lærdom, huorledis it Menniske skal omuende sig oc opstige fra Synden til Retfærdighed, fra Dieffuelen til Gud, fra Døden til Liffuet, oc fra Helffuede til Himmerige : Vdi Erlig, Velbyrdig oc Salig Fru Marine Malthisdaatters, Erlig oc Velbyrdig Mands Iffuer Juel til Villestrup, hans kiere Husfruis begraffuelse i Astrup Kircke den 18. Decemb. Aar 1600


1604: Om Legemens Ærefulde Opstandelse : Forklaring oc Herlighed paa Dommedag : en meget skøn oc trøsteriig Lærdom ... udi ... ... Predbern Bilds til Agersborg, Liigs nedsettelse, den 3. Julij, Anno 1602, i Viborg Domkircke


1607: Christi Veckere, eller Bud oc Formaning : at wi skulle vocte oss, vaage oc bede, at wi aff Døden oc hans tilkommelse, oc vore Fiender icke skulle wforuarendis offuerfaldis oc forraktis : Vdi Erlig oc Velbyrdige Mands, salig Otte Skrams til Hammergaard, Lijgs nedersættelse den 26. Januarij Aar 1606 i Viborg Domkircke vdi Predicken forklaret


1610: Om Syndernes Forladelse : En ret Evangeliske oc meget Trøstrig Lærdom aff den LI. Psalme Vdi Erlig oc velbyrdig mands Salig Hans Langhes til Bredning, hans Lijgs nedersættelse den 16. Februarij Anno 1609 vdi Wiborg Domkircke Predicket oc forklaret


1612: Gyldenkunst oc Middel Huorledis Guds vrede oc straff som hand truer oss met kand stillis tilfreds oc enten affvendis eller formildis : aff Kong Josiæ Historie faaregiffuen Vdi Erlig oc Velbiurdig Mands, salig Kield Krabbis til Brussgaard ... begraffuelse ... Ann. 1612


1613: Guds Børns Triumph : Det er: Om deris igienløsning, himmelske Vaaning, Glæde, Herlighed oc Beløning effter dette Liffs Strijd : en trøstrig vnderuisning Vdi Erlig oc Velbiurdig Mands salig Christen Juels til Aabierg Liigs nedersættelse i Viborg Domkircke ... Anno 1612


1614: Veri Christiani Persona & fortuna : Om en ræt Christens Person oc Lycke : Det er: Huorledis hand bliffuer rætferdig formedelst Troen oc Tien Gud i en got Samuittigheds Retfærdighed ... : en grundelig Forklaring vdi Erlig oc Velbyrdig salig Fru Margrete Brahes til Bisstrup ... Liigs nedersættelse i S. Mortens Kircke ... Anno 1614


1611: Trøstscrifft For dem som ved Døden miste deris Ectestalbroder, Børn, Forældre, Slect oc Venner, eller oc selff aff Dødens Tancker oc Fryct forskreckis
sammendragen aff Niels Lauritzsøn A.N. Met nogle latinske Graffscriffter oc Epitaphiis Gravskriftene er over Peder Nielsen (d. ca 1609) og Samuel Lauridsen (d. ca 1607)

 

Funeral sermons by Niels Paaske (1568-1636):
 

1621: En Christelig Lijg-prædicken Aff S. Johann. 14. Cap : som bleff holden offuer Erlig oc Velbiurdig Frue, F. Margrete Gabriels Daatter, Velb. Clavs Gagges til Herrested, Der hendis Lijg Hederlig bleff nedsæt i Bergen-Domkircke den IIX. Augusti An. Chr. MDCXIIX


1630: De arte bene moriendi : Om Konst vel at døe : En Christelig Lijg-Prædicken aff Jobs XIX. Capittel, Sørgeligen holden den Erlig oc Velbyrdig, nu salig Mand Knud Gyldenstiern til Aagardt, Som vaar Kong. Majest. Befalings-Mand paa Bergenhuusz, til en lofflig Amindelse der hans Lijg ... bleff hederligen nedsæt vdi Kaarszkircken i Bergen den 22 Februar, Ann. 1627
 

Funeral sermon by Christopher Berg:
 

1628: En Christelig Ljgprædicken, Vdi Erlig, Vijsz oc Velforstandig Mands, nu Salig hoss Gud, Eyler Christoffersøns, Fogetz oc Forvalters offuer Backeklosters Gods i Trundhjems Stifft : Diszligest hans Kong: Majest: offuer Herredalene i Norge, Hans hæderlig begraffuelse, Vdi Warberg Kircke i Nørre Halland den 5. Februarij 1628


Funeral sermon by Hans Claussøn Gaas (1599-1644):


1649: Den gyldene Fred, Huilcken Gud vil giffue alle dem som søge deris Rætferdighed aff Troen til Christum Jesum allene : uddragen aff Prophetens Esaiæ 32. Capit. Vdi salic oc Velfornemme Gudmand Erickssøn, Fordum ... Fouget offuer Sundmøersz Lehn hans Begraffuelse ... den 17. Jan. Anno 1636


Funeral sermons by Erik Andersen Bredal (ca. 1608-1672):


1648: Retsindige Kircke-Dommeris velsignede Aamindelse oc herlige Belønning, aff Sirachs XLVI. Capitel, vdi salige M. Peder Schelderops Liig-Prædicken, som bleff holden i Trondhiems Domkircke, den 2. Octobris 1646


1663: Hvorledis Sandetroende Christne Tidelig betencker deris Skilsmisse fra Verden, Idelig beflitter sig paa Troen oc Troens Fructer, Omsider afleggis med Retfærdigheds Crone oc Himmerigis Glæde : Effter Lig-Textens indhold oc anledning 2. Timoth. 4. v. 6-7-8: den 4. Juni 1662 : da affgangne Borgermesters, Salige Jens Nielsøn Frisis Legeme til Jorden i Trundhiems Domkircke sømmeligen bleff Bestædiget


The funeral sermons constitute a main source group for the project Death in Early Protestant Tradition.

Published June 11, 2012 2:24 PM - Last modified Aug. 28, 2012 3:18 PM