Nettsider med emneord «Danmark-Norge»

Publisert 26. apr. 2016 17:33

Overskriften dekker tre forhold. For det første var reforma­sjonen ikke noen skjellsettende begiven­het i norsk historie. For med Christian IIIs hånd­fest­ning av 1536 ble Norge redusert til en dansk provins.

Publisert 15. mars 2016 17:16

I 2017 vil Den norske kyrkja og dei lutherske søsterkyrkjene kring om i verda markere at det er fem hundre år sidan reformasjonen. Som startpunktet for denne store politiske og religiøse omveltinga reknar ein 31. oktober 1517, datoen då Martin Luther offentleggjorde sine 95 tesar mot avlatshandelen.