English version of this page

Konstantinopels hymnografi og dens kontekst (400-900)

Den liturgiske poesien, hymnografien, i Konstantinopel bestod av flere genre. Den mest kanoniske genren var korpuset av monostrofiske troparer ved Hagia Sofia-katedralen. I tillegg kom to andre hymnegenre, hvorav bare den andre ble inkludert i katedralens liturgi: kata stichon-hymne og kontakion. På et visst tidspunkt, muligens i det sjette århundre, ble Jerusalems hymnetradisjon tatt i bruk visse miljøer i Konstantinopel.

Fra manuskriptet Sinai Greek 864 (9th Century). Foto av Stig Frøyshov.

Om gruppen

Forskergrupa vil primært ta for seg den lokale hymnetradisjonen i Konstantinopel, og sekundært den jerusalemittiske tradisjonen som ble importert. I særlig grad vil det fokuseres på kata stichon-genren, som det har vært forsket lite på.

Prosjektets spesielle tilnærming vil være å lese hymnografien i dens ulike kontekster – eksempelvis historisk, sosial, kirkelig, teologisk (patristisk), liturgisk, litterær. Paleografi og kodikologi trekkes inn i visse tilfeller.

Vi vil søke å bestemme kata stichon-hymnografiens egenart og Sitz im Leben: tid, sted, liturgi, kirkelig miljø, teologisk kontekst, litterær kontekst. Liknende spørsmål vil stilles for kontakion-hymnografien og for troparene.

Forskergruppas konkrete siktemål er en internasjonal workshop enten høsten 2018 eller i 2019 og publikasjonen av denne.

 

 

Publisert 4. mai 2017 15:20 - Sist endret 30. okt. 2017 16:13